Stronę, wszystkie moje opowiadania i prace, oraz Kalendarz Aurorski na rok 2008
dedykujemy naszej ukochanej przedwcześnie zmarłej Żonie i Matce Małgosi Felix Chudzyński i Syn

 

pomiń intro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mezzotinta, aquatinta, sucha igła,Strona została zaprojektowana i wykonana pod względem plastycznym i
merytorycznym przrz Felixa Chudzyńskiego juniora.
Biografia i Recenzje Grafiki - Metal Rysunki Obrazy Notatnik służbowy Miękki Procesor - pocztówki Opowiadania Historia PZPR

GRAFIKI - RECENZJE

Feliks Chudzyński jest satyrykiem, a jego graficzna twórczość radykalnym demontażem wszelkiego rodzaju idealizmów (...). Krytyczne podejście tego grafika wymierzone jest przeciwko niedostatkom we wzajemnej komunikacji między ludźmi(...). Satyra jego wiąże się z refleksjami o ludzkim istnieniu (...). Pozwala on odczytać w swych pracach - tę dwuznaczność - CONDITIO HUMANA.
prof. dr Wolfgang Drost

Niszczenie, samowyniszczenie, zagłada, nędza i śmierć są dreczącymi zjawiskami człowieka, który jako dziecko musiał poznawać świat w czasie rozpętania szaleńczej wojny.
W intuicji dzisiejszej generacji przeważa również uczucie zagrożenia przed samowyniszczeniem się ludzkości, jak rozpacz i bezsilność wobec dżumy w XVI w. (...). Gdzie noc zapada, artyście odebrane zostanie uczucie piękna, lecz pozostanie wiara w świat, który na pewno gdzieś daleko istnieje.

prof. Werner Schaub

Feliks Chudzyński jest uosobieniem buntu przeciwko aktualnej egzystencji człowieka, zagrożeniom techniki, zamknięciu człowieka w klatce sztucznego środowiska. Obecnie Feliks Chudzyński próbuje pokazać nam "ślad człowieka w przyrodzie", ślad w swym działaniu, czasem bezsensownym.

(...) Groteskową wizję świata zawierają również ryciny Feliksa Chudzyńskiego. Zasadniczym motywem jego grafik jest dramat istnienia, egzystencja człowieka znajdujacego się w warunkach stworzonych przez naszą cywilizację i wytwory ludzkiej ręki, najmniej zaś sama natura. Artysta penetruje zachodzące wokół wydarzenia, a do zobrazowania wybiera te, które stwarzają groźbę dla życia jednostki i całego gatunku. Na planszach Chudzyńskiego widać zdeformowane istoty ludzkie, bezsilne wobec moralnego rozkładu i ekologicznej katastrofy. Język tych grafik, silnie reagujących na cywilizacyjne wydarzenia, preferuje ekspresywny rysunek i konteksty literackie, które zostają wtopione w wartości estetyczne.
W pracach noszących tytuły "Decyzja", "Ikar", "Czekalnia", "Taniec", "Pro-vizorka" z łatwością można dostrzec filozoficzną poetykę i dramatyczną optykę. Feliks Chudzyński jest twórcą o wielkiej wrażliwości estetycznej i poczuciu potrzeby dyscypliny warsztatowej (..).

Artystyczna osobowość Feliksa Chudzyńskiego, grafika i malarza, zaczęła kształtować się w latach siedemdziesiątych pod wpływem wartości humanistycznych i wnikliwych obserwacji egzystencji współczesnego człowieka.
Jego najwcześniejsze grafiki ujawniły, iż swoją sztuką reprezentuje nurt metaforyczny, a niekiedy nawet groteskowy. Niezwykła wrażliwość na sprawy współczesności, poczucie degradacji istoty ludzkiej - szczególnie przy końcu XX wieku - zdeterminowały bohaterów dramatów rozgrywających się na metalowych płytach Chudzyńskiego. Swym klimatem przypominają nieco prace Pietera Bruegla i są przypowieścią z filozoficznym przesłaniem. Chodząc po ziemi, egzystując tu i teraz, artysta w sposób ekspresyjny i zarazem metaforyczny a nierzadko groteskowy ukazuje własną wizję świata, bynajmniej nie wywołującą optymizmu.
Tematyce przedstawień podporządkowuje technikę realizacji, a jest ona bardzo szeroka. Obejmuje bowiem człowieka w wielkim skomplikowaniu duszy i ciała, złożoności jego losu, w cywilizacyjnych sprzecznościach. Dotrzeć do wnętrza współczesnego człowieka, odkryć jego lęki, niepokoje, odzwierciedlić stany emocjonalne będące wyrazem przeżyć duchowych, a nade wszystko ostrzec istotę ludzką przed nią samą - to właśnie stało się zadaniem, któremu Feliks Chudzyński podporządkował na pewien czas swój twórczy umysł, zintegrował intelekt z emocją.
Punktem wyjścia kompozycji Chudzyńskiego jest cywilizacyjne "naruszenie spokoju", szczególnie przez wyścig zbrojeń, niekontrolowany postęp techniki, totalitaryzm. Istota ludzka, a właściwie "człowieczek" tuż po narodzeniu zostaje wtrącony do cywilizacyjnej klatki, pozbawiony intymności i możliwości naturalnego rozwoju. Staje się powoli odczłowieczonym stworem o ograniczonej wyobraźni i stępionej wrażliwości (Narodziny, Decyzja, Czekalnia). Nawet, gdy podejmuje próbę wyrwania się z zamkniętej przestrzeni to będzie ona podobna do "Ikarowego lotu" czy też "Lotu nad kukułczym gniazdem".
Praca Ikar jest nowym spojrzeniem na odwieczny problem ludzkości. Zawiera się w niej nie tylko chęć przeżycia romantycznej przygody, zdobycia nowych wrażeń, ale również oswobodzenia się z cywilizacyjnego balastu, samorealizacji, ratowania swego człowieczeństwa. Sądzę również, że kompozycja Ikar stanowi rezultat przemyśleń autora dotyczących sensu życia, niezgody na zamykanie nas w klatce sztucznego środowiska, sztucznych potrzeb i substytutów autentycznych emocji, odczuć. Inne prace (Gradacja, Samoszycie, Krzesło, Taniec) przypominają dramaty Becketta i Wyspiańskiego. Dzięki świetnemu opanowaniu technik graficznych i swobodnemu łączeniu akwaforty z mezzotintą, suchą igłą czy też akwatinty z pozostałymi uzyskuje artysta bogatą skalę ekspresywności, światłocieni, rozwiązań walorowych. Wszystkie wymienione cechy jego dzieł zachęcają odbiorcę do głębszych refleksji, zastanowienia się nad sobą i do żywych reakcji emocjonalnych.
Od 1985 roku Feliks Chudzyński obrazuje "ślady człowieka w przyrodzie". Prace te ewokują odradzającą się nadzieję artysty i wiarę w sens bytu. Są one napełnione ciszą, lirycznym spokojem i estetycznym pięknem. Pokazują, że artysta ma duszę poety i w rzeczach prostych, stwo0rzonych reką ludzką, postrzega piękno. Z drugiej strony w porzuconych przez człowieka, zużytych narzędziach i przedmiotach widzi cywilizacyjne piętno, odchodzenie od natury, niedocenianie kulturowego dziedzictwa i walorów środowiska , negatywną stronę postępu technicznego. Cykl ten charakteryzuje się przede wszystkim czystością brzmienia, dbałoością o detal, szlachetnością wyrazu. Świadczą one o dużym szacunku artysty do rzetelnego rzemiosła, o zachowaniu dyscypliny warsztatowej.
W latach dziwięćdziesiątych Feliks Chudzyński zmienia swoje patrzenie na otaczajacą go rzeczywistość - chociaż człowiek pozostaje nadal głównym źródłem, z którego czerpie wyobraźnia artysty. Jednak w powstałym cyklu rysunków odczuwana jest bardziej aura kabaretu "Zielony Balonik" czy klimat zabawy zaproponowanej przez późniejszy teatrzyk "Zielona Gęś" niż tragiczne widzenie ludzkiej kondycji. Są to prace ośmieszjące nowe style bycia, szydzące z wypaczonej demokracji, uniżoności wobec "Zachodu". Ogólnie rzecz ujmując chodzi o nowy ład Polskiego kpitalizmu i wsezelkich jego konsekwencji.
Lapidarność ujęcia, karykaturalny skrót, pełna dynamiki i ekspresji kreska tworzą rzadko spotykane wewnętrzne napięcia, układy sugerujące podwójne sensy.
Ironiczny uśmiech, karykatura, szyderstwo są wyróżnkiem, za pomocą którego odbiorca może z łatwością określić intencje autora, wyznaczyć charakter otaczających go typów ludzkich i zjawisk, Ta właśnie ironia i przekora chroni Chudzyńskiego od popadnięcia w mentorski ton, apodyktyczne pouczanie. Jego kompozycje nie są fotografią konkretnych sytuacji, miejsc czy też ludzi, lecz jakby krzywym zwierciadłem, dowcipnym, własnym komentarzem do zjawisk współczesnej cywilizacji. Układają się one w opowieść o własnej dramaturgii, bowiem mimo iż każda z nich stanowi autonomiczną prace, jest zarazem koniecznym ogniwem cyklu. Moze dlatego w twórczosci Feliksa Chudzyńskiego dostrzegamy obok konkretnych zjawisk uniwersalne wątki i wartości.

Adam Pawlak

Interesuje go nie natura, a kulturowa, egzystencjalna sytuacja człowieka (...). Jest to świat ludzi zdegradowany, surrealistyczne zdeformowany, w świecie tym nie ma szans na intymność i samorealizację. Bohaterowie Chudzyńskiego nie są piękni, nie mają indywidualnych twarzy, ich ciała nie są do końca uformowane (...). Zwiększone formaty plansz wzmagają działanie agresywnego i drapieznego świata. Stają się gwałtownym krzykiem protestu w imię zatrconych wartości.
Zofia Wafrak

Sny i rzeczywistość biorą sie w ramiona, pokazuja się w ramiona, pokazują się człowiecze kłopoty, pejzaże przeżyć się kształtują (...). Dla mnie należy on do wielkich wizyjnych palców wskazujących - Jana, który od Hieronima Boscha od czasu do czasu nasze dusze dotyka.
Ulrich Strobel

Fantastyczne, (...) będę dziś musiał wziąść środki nasenne.
Jean Louis Barrault

 

OPOWIADANIA - RECENZJE

 

Miniatura prozatorska w tonacji groteskowej jest jednym z najtrudniejszych gatunków literackich. Zwłaszcza w tej wersji, gdzie zachowany jest realistyczny obraz rzeczywistości przedstawionej, gdzie celem nie jest tworzenie integralnych poetyckich światów, ale groteskowa transpozycja realności. Niebezpieczeństw jest wiele, tu wymieńmy niektóre tylko. Albo więc tekst grawituje w kierunku poetyczności, co często prowadzi do sentymentalizmu, grania na wytartych rekwizytach, albo odwrotnie- gry językowe, kalambury sprawiają, iż zbliża się bądź do felietonu, bądź do tekstu kabaretowego. Kabaretowość jest niebezpieczeństwem szczególnie groźnym - tekst bowiem staje się płaski, jednowymiarowy.
Feliks Chudzyński przekracza to co jest zwykłym kabaretowym dowcipem, zmierza w kierunku groteskowego widzenia rzeczywistości. Nie to śmieszne, co śmiesznym się zdaje, ale to, co zwyczajne, tak zwyczajne, że aż nieprawdopodobne.

Andrzej K. Waśkiewicz


Poetyckie groteski Feliksa Chudzyńskiego wiodą naszą wyobraźnię w świat snu, podświadomości i paradoksów naszej rzeczywistości przeżywanej na jawie. Ironia i surrealistyczne poczucie humoru czynią z tych grotesek - zwłaszcza z miniopowiadań - przypowiastki o filozoficznym podtekście i przekornym wydźwięku moralizatorskim.
Pisane językiem o niezwykłym wyrazie plastycznym, wizjonerskim - są te humoreski znakomitą zabawą w obszarze słowa poetyckiego, a także obrazów, czy rysunków, które możemy sobie w wyobraźni stworzyć. Wnikając w świat przedstawiony, sami niejako stajemy się jego uczestnikami i sprawcami. Jeżeli wytężymy słuch poetycki i oko konesera sztuki, z całym arsenałem przewrotnych prawd i syntez w widzeniu tego, co nas otacza i co nam się śni.

Jacek Kotlica

Czytam że są jakieś miasta i jacyś ludzie. A może to jesteśmy właśnie my w naszych miastach, ...naszych ludzi.
W tym momencie sam już nie wiem


Jot Er.
(Jeden z polskich autorytetów, który prosił by nie podawać jego nazwiska)

PRACE ZNAJDUJA SIĘ W:

MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
MUZEUM NARODOWE W SŁUPSKU
MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE
MUZEUM RUCHU ROBOTNICZEGO W WARSZAWIE
MUZEUM MARTYROLOGII NA MAJDANKU
MUZEUM MIEJSKIE W SIGEN
MUZEUM ERMITAŻ - PIOTROGRÓD
MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ- NOWY YORK
BERLIŃSKIE MUZEUM PAŃSTWOWE
MUZEUM PAŃSTWOWE - AMSTERDAM
MUZEUM NARODOWE FINLANDII
BIBLIOTECE NARODOWEJ W GDAŃSKU
BIBLIOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE
BIBLIOTECE NARODOWEJ W PARYŻU
GRAFOTECE MIASTA BREMA
GRAFOTECE MIASTA FRANKENTHAL
GRAFOTECE BERLINA
ZBIORACH BWA - SOPOT
ZBIORACH GTPS - GDAŃSK
ZBIORACH MIEJSKICH MIASTA GDAŃSKA
ZBIORACH GDAŃSKIEGO KANTORA SZTUKI
ZBIORACH URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU
ZBIORACH MIEJSKICH TORUNIA
ZBIORACH MIEJSKICH KRAKOWA
ZBIORACH OŚRODKA PROPAGANDY SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W ŁODZI
ZBIORACH MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE GRAFIKI W KRAKOWIE
ZBIORACH MIEJSKICH MIASTA TURKU
ZBIORACH MON W WARSZAWIE
ZBIORACH MINISTERSTWA KULTURY I SZTUKI
ZBIORACH NARODNAJ KNIGA - ROSJA
ZBIORACH TEATRU - MAISON INTERNATIONALE DU THEATRE
RENEAUD - BARRAULT - PARYŻ
ZBIORACH PAULA PROUTE - PARYŻ
ZBIORACH SENATU MIASTA BREMA
ZBIORACH UNIWERSYTETU SIGEN
ZBIORACH CENTRUM POMPIDOU W PARYŻU
ZBIORACH GRAFIKI ALBERTINA - WIEDEŃ
ZBIORACH RODZINY KENEDYCH
ZBIORACH INTERNATIONAL GRAPHIC ARTS FUNADATION - NOWY YORK
ZBIORACH WATYKANU
ZBIORACH SZTUKI EUROPEJSKIEJ - SEUL


WYSTAWY

1970 - Indywidualna Wystawa Malarstwa KSW-ŻAK, Gdańsk.
- Indywidualna Wystawa Malarstwa Klub Dziennikarza - Warszawa

- Wystawa zbiorowa MON, Warszawa.
- Wystawa zbiorowa "Człowiek", Warszawa.
1971 - Indywidualna Wystawa Malarstwa - Salon Młodych, Gdynia.
- Indywidualna wystawa "Klub Dziennikarzy", Gdańsk.

- Wystawa zbiorowa "Przeciw wojnie", Lublin - (wyróżnienie).
- Ogólnopolska Wystawa Zbiorowa Malarstwa, Szczecin.
- Ogólnopolski Konkurs na Obraz Sztalugowy, Łódź - (wyróżnienie).
1972 - Ogólnopolska Wystawa Zbiorowa Rysunku Satyrycznego, Białowieża (nagroda).
- Wystawa zbiorowa "Młodzi Starzy", Sień Gdańska.
1973 - Konkurs na grafikę roku - II Nagroda.
1974 - Indywidualna Wystawa Grafiki - Sassari, Włochy.
1975 - Indywidualna Wystawa Grafiki - Stockholm, Szwecja.
- Indywidualna Wystawa Grafiki - Ozieri, Włochy.

1976 - II Biennale Sztuki Gdańskiej BWA Sopot - medal.
- Indywidualna Wystawa Grafiki KMPiK Sopot.
- Konkurs na grafikę roku, Gdańsk - III Nagroda.
1977 - Ogólnopolska wystawa zbiorowa - "Inspiracje Morza", Gdynia.
- Polsko-Fińska Wystawa Grafiki Marynistycznej - Gdańsk (wyróżnienie).
- "Twórczość Gdańska" - Wystawa zbiorowa - Kilonia, RFN.
- "Twórczość Gdańska" - Wystawa zbiorowa - Brema, RFN.
1978 - Międzynarodowa Wystawa Grafiki L'ESTAMPE AUJOUR'HUI ze zbiorów biblioteki narodowej w Paryżu - II Nagroda.
1979 - Wystawa ze zbiorów BWA Area, Szkocja.
1981 - Wystawa zbiorowa - 10 miast południowej RFN. Wystawa Grafiki Gdańskiej:
- Aalen,
- Biberach/Riss,
- Göppingen/Fils,
- Bad Mergentheim,
- Konstanz/B.,
- Weil/Rhen,
- Rottweil/Neckar,
- Biefighein/Bissingen,
- Kehl/Rhein,
- Stuttgart.
- udział w IV Biennale Sztuki Gdańskiej
- Międzynarodowa Wystawa Grafiki Frankenfhal, RFN.
- Indywidualna wystawa grafiki KMPiK, Gdańsk.
1982 - Wystawa Grafiki Gdańskiej Oficyny - BWA Sopot.
- Wystawa zbiorowa sztuki gdańskiej - Stuttgart, RFN.
- Konkurs na grafikę roku - Toruń wyróżnienie.
- Indywidualna wystawa grafiki Gdynia - Galeria grafiki i rysunku BWA.
- "Grafika Polska" w Modern Studio Freising - Freising, RFN.
1983 - Konkurs na grafikę roku Gdańsk - wyróżnienie.
- V Biennale Sztuki Gdańskiej - wyróżnienie.
- Wystawa zbiorowa gdańskich grafik w Stuttgarcie, RFN.
- Wystawa zbiorowa gdańskich grafik w Heidelbergu, RFN.
1984 - Konkurs na grafikę roku, Gdańsk - I Nagroda.
- Poplenerowa wystawa, Turku - Finlandia - wyróżnienie.
- Indywidualna wystawa grafiki Paryż - Teatr Rond-Point Maison Internationale du Theatr - Renault-Barrnut.
- Udział w zbiorowej wystawie w Moskwie "Sztuka Polska".
- Wystawa zbiorowa gdańskiej grafiki Umea, Szwecja.
- Udział w X Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie.
- Udział w zbiorowej wystawie sztuki gdańskiej w 10 miastach środkowej Francji pod egidą Kantora Sztuki Gdańsk
- Udział w Międzynarodowych Targach Sztuki w Poznaniu.
1985 - Udział w polsko-fińskim konkursie marynistycznym z dziedziny grafiki, Gdańsk - wyróżnienie.
- Indywidualna wystawa grafiki i rysunku, Berlin.
- Sztuka Gdańska - udział w pokazie z okazji Dni Gdańska w Leningdadzie.
- Udział w pokazie młodej sztuki Gdańska w Paryżu - Instytut Polski.
- Udział w wystawie gdańskich grafików, Północna Norwegia.
- Udział w VI Biennale Sztuki Gdańskiej - BWA Sopot - I Nagroda.
- Grafika europejska. Wystawa ze zbiorów Centrum Pompideu, Paryż.
- Udział w zbiorowej wystawie grafiki Koń w sztuce - Sopot - Towarzystwo Miłośników Miasta Sopotu.
- Zbiorowa wystawa grafiki w Finlandii
- Zbiorowa wystawa ze zbiorów Gdańskiego Kantora Sztuki w Turku, Finlandia.
- Plenerowa wystawa grafików Polski, Finlandii i USA z Jastrzębiej Góry Salon ART-u Gdańsk.
- Udział w Międzynarodowych Targach Sztuki "Interart" - Poznań 1985.
- Brema, RFN. Wystawa zbiorowa pod egidą burmistrza i prezydenta od spraw kultury.
- Wystawa w Bremie organizowana przez "AL.".
- Finlandia - Objazdowa wystawa sztuki gdańskiej po Finlandii - Gdański Kantor Sztuki.
- USA - Zbiorowa wystawa gdańskiej sztuki, Teksas
- Wystawa zbiorowa Gdańskiego Kantora Sztuki w Bremie.
- Wystawa w Instytucie Polonii, USA.
- Konkurs na grafikę roku GTPS - Gdańsk 1985. - III Nagroda.
1986 - Wystawa zbiorowa w Sigen-Willa Waldrich, RFN
- Wystawa zbiorowa w Langefeld, RFN.
- Wystawa zbiorowa w Marburgu, RFN.
- Wystawa zbiorowa w Sigburgu, RFN.
- "Interart" Poznań 1986. Wystawione z ramienia Sztuki Polskiej oraz BWA Sopot.
1987 - Poplenerowy konkurs na grafikę roku - II Nagroda.
- 10-lecie Oficyny - Wystawa jubileuszowa, Gdańsk.
- Indywidualna wystawa rysunku - Galeria BWA Grafiki i Rysunku, Gdynia.
- Udział w VII Biennale sztuki gdańskiej - BWA Sopot - wyróżnienie.
- Międzynarodowa wystawa "Träume Gesichte Visionen" - Obere Galerie, Berlin.
- "Interart" Międzynarodowa wystawa, Berlin.
- Ogólnopolska wystawa - Papier '87, Gdańsk - Galeria '85.
- Indywidualna wystawa grafiki.- Galeria Sobutko, Gdynia.
- X Ogólnopolski Konkurs na Grafikę - Łódź 1987 - III Nagroda.
- Monachium - Zbiorowa wystawa w Monachium RFN ze zbiorów Gdańskiego Kantora Sztuki.
- Konkurs im. Perrona-Frankenthal RFN - Międzynarodowa wystawa grafiki.
- Contemporary Polish Graphics - Akhnaton Gallery, Kair (zbiorowa wystawa polskiej grafiki).
1988 - Pokonkursowa wystawa na grafikę roku - GTPS Gdańsk - I Nagroda.
- International Art Foundation New York - wystawa grafiki.
- Brema RFN. Ogólnopolska wystawa polskiej sztuki.
- "Przeciw wojnie" Międzynarodowa wystawa grafiki, Lublin - Muzeum na Majdanku 1988 medal.
- "W kręgu oficyny" - Wystawa zbiorowa gdańskich grafików, Gdynia - Galeria BWA.
1989 - Aukcja dzieł sztuki w hotelu Hevelius.
- Wystawa pokonkursowa na grafikę roku - GTPS Gdańsk - III Nagroda.
- Kielce - Wystawa gdańskiej grafiki - BWA.
- Nowa Huta - Wystawa gdańskiej grafiki - BWA.
- Leningrad - ZSRR - Wystawa gdańskiej sztuki.
- Indywidualna wystawa grafiki - Galeria Politechniki Gdańskiej.
- Mentona Francja - Biennale grafiki.
- "Interart" Berlin - Międzynarodowa wystawa grafiki.
- Galeria "Piwnice" - BWA Kielce. Wystawa gdańskiej grafiki.
- Galeria Bałucka - BWA Łódź. Wystawa gdańskiej grafiki.
- "Konik morski" Ogólnopolski konkurs sztuk plastycznych - BWA Zamek książąt pomorskich Szczecin Nagroda.
1990 - Konkurs na grafikę roku - GTSP Gdańsk III Nagroda.
- "Interart" Poznań.
- Wystawa aukcyjna dla szkolnictwa polskiego, Paryż - organizowana przez Video-Kontakt Paryż.
- Aukcja na rzecz funduszu T. Mazowieckiego.
- Wystawa w Wladkraiburgu, RFN - Kunst Handwerk.
- Indywidualna wystawa grafiki - "Teatr Espace Acteur", Paryż.
- Aukcja w hotelu Mariott, Warszawa.
- Aukcja dzieł sztuki na rzecz Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".
- Wystawa zbiorowa - 35 lat KSW Żak - Gdańsk.
- Aukcja dzieł sztuki prowadzona przez "Solidarność" - teatr (kupno karetki reanimacyjnej dla Sopotu).
1991 - Międzynarodowa wystawa grafiki w Kangawie Osaka, Japonia.
- Grupowa wystawa w Kolonii, RFN.
- Ogólnopolska wystawa polskich prac - Nowy Jork, USA.
- Aukcja międzynarodowa Belgia - Mariott, Warszawa.
1992 - Aukcja dzieł sztuki na rzecz domu opieki, Chmielna.
- Wystawa indywidualna, Gdańsk.
1993 - Wystawa gdańskiej grafiki w Monachium.

Lata 1993-2002 wystawy nie dokumentowane. Brak ewidencji.
W tym czasie autor brał udział w około 40 wystawach zbiorowych oraz
wystawiał indywidualnie na 10 wystawach w różnych ośrodkach kulturalnych na świecie.


FELIKS CHUDZYŃSKI - ROCZNIK 1942
- STUDIA ARTYSTYCZNE PWSSP GDAŃSK I ASP WARSZAWA
- DYPLOM Z MALARSTWA 1970 r.

CZŁONEK - INTERNATIONAL GRAPHIC ARTS FUNDATION - NOWY YORK

CZŁONEK - EUROPA GRUPPE 80

wenecja, venice, "Ikar"
1984 rok, akwaforta, mezzotinta, format 60 x 39 cm. nakład 50 szt.
Grand Prix - Grafika Roku Polski Północnej 1984
"Gradacja"
1977 rok, akwaforta, mezzotinta, format 65 x 44 cm. nakład 50 szt.
"W stronę komedii i dramatu"
1984 rok, akwaforta, mezzotinta, format 50 x 65 cm. nakład 50 szt.
Wyróżnienie - Konkurs na Grafikę Polski Północnej 1984
"Rozwiązanie formuły"
1975 rok, akwaforta, mezzotinta, format 50 x 65 cm. nakład 50 szt.
"On"
1978 rok, akwaforta, mezzotinta, format 50 x 65 cm. nakład 50 szt.
"Czekalnia"
1975 rok, akwaforta, mezzotinta, format 50 x 65 cm. nakład 50 szt.
"Dialog"
1975 rok, akwaforta, mezzotinta, format 50 x 65 cm. nakład 50 szt.
Wyróżnienie w Konkursie na Grafikę Roku 1975
"Anioł"
1974 rok, akwaforta, akwatinta, format 65 x 50 cm. nakład 50 szt.
II nagroda w Konkursie na Grafikę Roku GTPS 1974
"Motylek"
1985 rok, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, format 43 x 33 cm. nakład 30 szt.
III nagroda w Konkursie na Grafikę Roku GTPS 1985
"Patyczki - sznureczki"
1987 rok, sucha igła, format 50 x 35 cm. nakład 25 szt.
III nagroda w X Ogólnopolskim Konkursie na Grafikę Roku - Łódź 1987
"Szkatółka"
1986 rok, sucha igła, format 34 x 40 cm. nakład 25 szt.
Wyróżnienie na VII Biennale Sztuki Gdańskiej
II nagroda - Ogólnopolski Konkurs na Grafikę Roku 1986

"List do przyjaciela"
1984 rok, sucha igła format 30 x 36 cm. nakład 25 szt.
I nagroda - Biennale Sztuki Gdańskiej 1987 r.
"Monument"
1987 rok, akwaforta, akwatinta, sucha igła format 27 x 31 cm. nakład 50 szt.
"Narodziny"
1983 rok, mezzotinta, format 32 x 24 cm. nakład 25 szt.
"Pracownia artysty"
1982 rok, mezzotinta, format 24 x 31 cm. nakład 25 szt.
"Taniec"
1982 rok, sucha igła, format 25 x 31 cm. nakład 25 szt.
"Pro Vizorka"
1987 rok, sucha igła, akwatinta, akwaforta, format 35 x 50 cm. nakład 25 szt.
I nagroda w konkursie na Grafikę Roku GTPS 1987r.
"Lot nad kukułczym gniazdem I"
1980 rok, sucha igła, mezzotinta, format 24 x 31 cm. nakład 50 szt.
"Gilotyna"
1988 rok, sucha igła, format 35 x 50 cm. nakład 25 szt.

Pełny Tytuł: Gilotyna, urzadzenie do cinania głów wprowadzone przez Konwent podczas rewolucji francuskij w 1792 r. nazwane imieniem paryskiego lekarza Josepha Ignacego Guillotin (1738-1814)

Grafika zadedykowana premierowi Rakowskiemu w 1988 r.
"Lotnia"
1987 rok, sucha igła, format 25 x 32 cm. nakład 25 szt.
"Jazda"
1981 rok, sucha igła, format 25 x 16 cm. nakład 25 szt.
Wyróżnienie w Konkursie na Grafikę Roku Polski Północnej 1981 r.
"Andrzej Eckert, tytuł bez zgody w/w"
1984 rok, sucha igła, awatinta, format 23 x 20 cm. nakład 25 szt.
Wyróżnienie w Konkursie na Grafikę Roku 1984 r.
I nagroda na VI Biennale Sztuki Gdańskiej 1985 r.
"Samoszycie"
1982 rok, sucha igła, format 15 x 19 cm. nakład 25 szt.
"Krzesło"
1982 rok, sucha igła, format 19 x 19 cm. nakład 25 szt.
"Pan Rysiek"
1988 rok, sucha igła, format 21 x 14 cm. nakład 25 szt.
"Powrót na Ruisallo"
1987 rok, sucha igła, format 32 x 44 cm. nakład 25 szt.
"Oczekiwanie"
1984 rok, sucha igła, format 25 x 32 cm. nakład 25 szt.
II nagroda na VI Biennale Sztuki Gdańskiej 1985
"Pudełko"
1988 rok, akwaforta, akwatinta, format 4 x 6 cm. nakład 50 szt.
"Decyzja"
1981 rok, sucha igła, format 16 x 25 cm. nakład 25 szt.
"Igiełki, cegiełki"
1987 rok, sucha igła, akwatinta, format 38 x 49 cm. nakład 25 szt.

"Trzcinobranie"
1984 rok, sucha igła, format 28 x 17 cm. nakład 25 szt.
I nagroda na VI Biennale Sztuki Gdańskiej 1985
"Samolocik"
rok 1988, sucha igła, akwatinta, format 39 x 50 cm, nakład 25 szt.
"Urodziny ołowianej kulki"
1987 rok, sucha igła, format 50 x 35 cm nakład 25 szt.
"Ludziki (samotność) I"
rok 1974, mezzotinta, rozmiar 50 x 65 cm.
nakład 50 szt.
"Żyjątko"
rok 1984, mezzotinta, format 19 x 16 cm, nakład 25 szt.
"Kamera Filmowa"
1982 rok, sucha igła, format 17 x 17 cm. nakład 25 szt.
"Jeździec"
1981 rok, sucha igła, format 27 x 19 cm. nakład 25 szt.
"Rybki"
1987 rok, sucha igła, format 35 x 50 cm. nakład 25 szt.
III nagroda na Grafikę Roku GTPS 1987r.
"Szkatółka"
1986 rok, sucha igła, format 34 x 40 cm. nakład 25 szt.
Wyróżnienie na VII Biennale Sztuki Gdańskiej
II nagroda - Ogólnopolski Konkurs na Grafikę Roku 1986

"Jedyne właściwe wyjście"
1981 rok, sucha igła, format 35 x 24 cm. nakład 25 szt.
"Krzyk"
1978 rok, akwaforta, mezzotinta, sucha igła format 65 x 50 nakład 50 szt.
III nagroda w Konkursie na Grafikę Roku GTPS 1978 r.
"Naruszenie spokoju"
1975 rok, akwaforta, mezzotinta, format 65x 50 nakład 50 szt.

"Nasi i wasi drodzy nieobecni"
1993 rok, kredka, gwasz, format 50 x 70 cm.
"Pudełko"
1989 rok, ołówek, format 30 x 43 cm.
"Osłona"
1994 rok, gwasz, kredka, format 30 x 43 cm.
"Patyki i szmaty"
1995 rok, ołówek, format 27 x 30 cm.
"Jasio Hagen wraca z baru mlecznego główną
ulicą naszego miasta - intelektualista, erudyta"
1993 rok, kredka, format 35 x 42 cm.
"Macierzyństwo"
1991 rok, ołówek, format 32 x 34 cm.
"To czego nie zapomniałem z dzieciństwa"
1996 rok, ołówek, format 48 x 62 cm.
"List do przyjaciela"
1985 rok, ołówek, format 50 x 60 cm.
"To co mi zostało w pamięci z listopada"
1987 rok, ołówek, format 50 x 62 cm.
"Jan z Piotrem"
1992 rok, ołówek, kredka, format 25 x 29 cm.
"Patyki, sznurki, szmaty"
1987 rok, gwasz, format 47 x 68 cm.
"Jan i zwierzęta sasińskie"
1993 rok, ołówek, kredka, format 20 x 25 cm.
"Pudełka"
1987 rok, ołówek, gwasz, format 35 x 39 cm.
"Rozmowy"
1993 rok, ołówek, kredka, format 47 x 57 cm.
"Monument I"
1993 rok, kredka, collage, format 30 x 37 cm.
"Porozumienie i obojętność obcych"
1993 rok, ołówek, kredka, format 32 x 42 cm.
"Wielcy i mali cudotwórcy"
1993 rok, ołówek, kredka, format 50 x 60 cm.
"Przeportretowany"
1989 rok, ołówek, format 60 x 48 cm.
"Synu, bądź i nie bądź"
1995 rok, ołówek, format 17 x 27 cm.
"Bzdury rysowane u Eckerta I"
2001 rok, ołówek, format 21 x 29 cm.
"Bzdury rysowane u Eckerta II"
2001 rok, ołówek, format 21 x 29 cm.
"Bzdury rysowane u Eckerta IV"
2001 rok, ołówek, format 21 x 29 cm.
"Ndrzej Ckert"
2001 rok, ołówek, format 17 x 28 cm.
"Bzdury rysowane u Eckerta III"
2001 rok, ołówek, format 21 x 29 cm.
"Moja ciocia"
1990 rok, ołówek, format 20 x 25 cm.
"Monument III"
1993 rok, gwasz, format 44 x 37 cm.
"Domowstwo"
1990 rok, ołówek, format 38 x 27 cm.
"Rybki"
1987 rok, ołówek, format 26 x 32 cm.
"Przeciętny uczestnik spektaklu"
1987 rok, ołówek, format 26 x 36 cm.
"Szkatółka"
1986 rok, ołówek, format 24 x 27 cm.
"Pudełko II"
1988 rok, ołówek, format 25 x 28 cm.
"Tryptyk"
1990 rok, ołówek, tusz, format 48 x 65 cm.
"Buisnesswomen"
1995 rok, ołówek, format 45 x 54 cm.
"Znowu przez następnych kilka dni..."
1997 rok, tusz, format 21 x 15 cm.
"Płynność dni"
1997 rok, kredka, format 21 x 15 cm.
"Stary już jestem"
1997 rok, kredka, tusz, format 21 x 15 cm.
"Tanecznico moja..."
2001 rok, ołówek, kredka, format 21 x 30 cm.
"Hurtownia"
1995 rok, ołówek, kredka, format 45 x 54 cm.
"Sezon plażowy popołudniowy"
1986 rok, ołówek, format 24 x 35 cm.

"Mądrość sąsiada"
1985 rok, ołówek, format 32 x 48 cm.
"Huczy miasto"
1980 rok, ołówek, format 23 x 28 cm.
"Samoszycie"
1982 rok, ołówek, format 15 x 25 cm.
"On był cenzorem w 1975 roku i typem
z podciemnj gwiazdy pozostał do dzisiaj"
1993 rok, ołówek, kredka, format 62 x 28 cm.
"Monument II"
1993 rok, gwasz, format 30 x 37 cm.
"Pejzaż"
1985 rok, ołówek, format 32 x 36 cm.
"Oczekiwanie"
1984 rok, ołówek, format 17 x 21 cm.
"Puzdereczko"
1996 rok, ołówek, format 50 x 56 cm.
"Jasiowaty"
1987 rok, ołówek, format 35 x 47 cm.
"Konik"
1998 rok, ołówek, format 50 x 25 cm.
"Krzesło I"
1998 rok, ołówek, format 37 x 25 cm.
"Dorotka"
1997 rok, ołówek, format 43 x 30 cm.
"Krzesło II"
1997 rok, ołówek, format 43 x 25 cm.
"Krzesło III"
1997 rok, ołówek, format 50 x 25 cm.
"Krzesło IV"
1997 rok, ołówek, format 50 x 25 cm.
"Biznesmeni I"
1997 rok, ołówek, format 37 x 25 cm.
"Trzcinobranie"
1997 rok, ołówek, format 30 x 20 cm.
"Ucieczka"
1997 rok, ołówek, format 30 x 24 cm.
"Obserwatorzy huczącego miasta"
1997 rok, ołówek, format 24 x 30 cm.
"Pejzaż"
1997 rok, ołówek, format 40 x 50 cm.
"Sen Eckerta"
1997 rok, ołówek, format 28 x 35 cm.
"List do przyjaciela"
1997 rok, ołówek, format 22 x 28 cm.
"Pudełko III"
1997 rok, ołówek, format 40 x 50 cm.
"Pudełko IV"
1997 rok, ołówek, format 49 x 38 cm.
"Piramida"
1997 rok, ołówek, format 58 x 49 cm.
"Zdzichu wjaśnia Olgerdowi, jak zachowywać się w dzisiejszych czasach"
1997 rok, ołówek,kredka, format 57 x 48 cm.
"Przyjaciele - pierwszy palący, drugi niepalący"
1997 rok, ołówek, kredka, format 54x 49 cm.
"Pewne założenie"
1997 rok, ołówek,kredka, format 57 x 44 cm.
"..."
1997 rok, ołówek,kredka, format 57 x 44 cm.
"..."
1997 rok, ołówek,kredka, format 57 x 44 cm.

1.Udałem się do fryzjera, by wygolić mą głowę według panującej aktualnie mody na łyso.

2. Waldemar z Piemontu zwykł nazywać się Waldemarem Oczywistym...

3. Wczoraj pod wieczór wpadł do mego mieszkania w sposób rozhukany, kawaleryjny, nie znoszący sprzeciwów Siemon Michaił Budionnyj...

4. Noszenie kamieni w kieszeniach prowadzi do bogactwa, urody i modnej dziś brutalnej bezkompromitowości...

5. Na osiedlu afera, piękny Lolo zagryzł psa...

6. Adam Pedofil zwany pedałem ze względu na częste piesze wycieczki wykwintnym rowerem z pedałami obijanymi ćwiekami...

7. Wiktorze została mi połowa kartki, tylko połowa i kurczy się moje miejsce w zapisywaniu...

8. Zapytałem kiedyś Lodowiko, zwanego Lodowiskiem..

9. Fryderyk Maria Ceglany, urodzony Sybaryta, Borsuk Znakomity, znawca poectwa i inżynierstwa dusz ludzkich, a rodzinnie szwagier Waldemara z Piemontu...

10. Kamienie przydrożne, oraz kamienie rzeczne, przynależne swemu środowisku bywają różne, mokre, lub suche...

11. Rudolf Maria S. ze względu na nijakość zwany krasnalem bardzo martwił się o łysinę powiększającą sąsiada...

12. Zakola i meandry naszej kochanej rzeki przez całe lata tworzyły rytmy miejscowych kujawiaków...

13. Schody ruchome poruszane siłą ludzkich mięśni są niewątpliwie doskonalsze pod każdym względem od schodów które pną się do góry...

14. Żył w Nakle diabeł, po prostu diabeł, nie tak jak byśmy sobie go wyobrażali...

15. Malwy i inne kwiaty sadzone we wtorki zazwyczaj korzeniami do ziemi...

16. Rozporek otwarty szeroko, przepastnie, krzykliwie...

17. Potoczyła się do mych stóp głowa królewska...

18. Waldemar z Piemontu, znany zjadacz mięsa określał sytuację jednoznacznie...

19. W tym momencie wieczór spędzam samotnie...

20. Podobno niejeden zamek zbudowano w ciągu godziny...

21. Chyba cię polubiłem człowieku za twą postawę obywatelską...

22. Udało się, podzieliłem włos na czworo...

23. Jan Pająk, syn znanego w kamienicy kosmacza dostał od urzędu NIP...

24. Anatol Feuer zwany krowiastym ze względu na olbrzymie piersi i długi donośny ryk oddany bezpośrednio po jedzeniu...

25. Błękit Morza Bałtyckiego ma te możliwości że potrafi zmieniać kolor na szary...

26. Pan Walery Wieczór zwany przez dowcipnisiów przewrotnie Porankiem, gdyż codziennie o wczesnych godzinach rannych widywano go na miejskim targowisku...

27. Dominacja, oraz doskonałość drzewa korzeniowego nad drzewem niekorzeniowym i słupem telegraficzno - telegraficznym jest oczywista...

28. Barakowóz pełen waciakowej braci grzmiał na całą okolicę...

29. Punkt widzenia jest to punkt, który obierze sobie strzelec wyborowy...

30. Zasiedliśmy dookoła stołu, po prawej mej ręce brodaty, siwiutki laureat nagrody Pulitzera Ernest Hemingway...

31. Adwokat, pan mecenas Obrzęd Papa, wybawca Lucyfera którego odpowiednimi listami, podaniami, dokumentami...

32. Zamąciło, zakręciło, zakotłowało, wzniósł się tuman kurzu i umilkło...

33. Bolesław B., zwany B.B. ze względu na sygnet w złotym kolorze, ze skrótami swego imienia i nazwiska...

34. Zarzuciłem starannie staruszkę na plecy i udałem się na zasłużony odpoczynek...

35. Drzwi gwałtownie otworzyły się na oścież, w których pojawiła s ię garstka Cyganów.

36. Znany niegdyś chirurg, zdeklarowany alkoholik, szaławiła i obwieś, po szesnastu nieudanych operacjach wykonanych na ciężko chorych...

37. Właściciel eleganckiego butiku z garderobą mieszaną obniżył ceny by upokorzyć kupujących....

38. Zamoczyć nogi w stawie, lub gdziekolwiek indziej, to tak jak zamoczyć nos, lub palec- żadna różnica, to części mego ciała i to i tamto i to...

39. U Wiecha Wazy zadzwonił telefon komórkowy, ten osobno podłączony w przydomowej komórce...

40. Pan Pot Poliplot, mieszkał w Kłodzku, ale to nie ma najmniejszego znaczenia w mej opowieści...

41. Jegomość z Zamościa zjadł zupę na kościach...

42. Zauważył że od miesiąca wiotczeją mu mięśnie...

43. Mamleć, leszczyć i matroszyć...

44. Zapachy podmiejskie mieszając się z zapachem perfum dam śródmiejskich daje na styku...

45. Mocna, gorzka prawdziwa czarna kawa swą goryczą przypomina nam, iż zawsze była i jest napojem niepożądanym...

46. Memlon Kac Memlański oswoiwszy się z dyskomfortem jaki stwarzał mu smak niedojrzałych jabłek...

47. Od dwóch dni boli mnie szyja...

48. Zawiesić płaszcz i kapelusz na wieszaku nie jest wcale tak prostą czynnością jakby się to wydawało...

49. W pociągu przyspieszonym relacji Radom - Zamość, tym popołudniowym, wyruszającym o godzinie siedemnasta czterdzieści cztery...

50. Zwołałem zebranie. Temat krótki...

51. Mój sąsiad karzeł, nazwijmy go Karłem ze względu na nikłość, miał daleko posunięte aspiracje...

52. Mam zwyczaj nabierać dużo powietrza do płuc otwartą szeroko gębą...

53. Ludwik Bombas, inaczej Lodovico, lub Louis Bombass, il est arrive z dalekiej Francji...

54. Pan Niepan Jan otrzymał paczkę pocztową za pośrednictwem listonosza od nieznanego nadawcy...

55. Oleg Paproć zwany Paprotką uszczelnił watą okna...

56. Zasiedli do okrągłego stołu, by omówić budowę drogi...

57. Krzysztof F prawnuk gorliwego Czekisty, który nie raz ściskał dłoń Tow. Feliksa...

58. Jakub Maria S zrobił siusiu, kupkę, to trzecie i udał się na obiad do hotelowej restauracji...

59. Z popiołu powstał Jan. Powstał tak nagle, tak sprężyście, narodowo, patriotycznie, jak tylko potrafi Jan...

60. Nad Bożym Polem zajaśniało, rozświetliło. Miejscowe brzozy osteszczyło...

61. Zamieścił ogłoszenie w lokalnej, poczytnej prasie, gazecie tradycyjnej, gdzie czcionka posiada naturalną wielkość...

62. Drewno i margaryna mogą współistnieć nawzajem pod jednym warunkiem, że ekologicznie drewnianą maszynę...

63. Nie dalej niż rzut kamieniem stoi mój dom drewniany...

64. W krzakach obok naszego wielkopłytowego, kochanego osiedla, osiągnięcia leningradzkich urbanistów...

65. Ilona Obwoźnik kobieta wydawałoby się niebrzydka, cielista, wręcz namacalna, wystartowała w konkursie oceniającym kondycję urody...

66. Wytargałem sobie uszy w pierwszej kolejności by poznać wagę kary...

67. Miałem niecodzienną przygodę z Krzychą tą od Marklów...

68. Komin dymowy nie jest nam potrzebny przy zakupach. No bo jak? Po co? - kiedy się zastanowimy nad tym głębiej...

69. Drogi Waldemarze,
Nareszcie mogę się do Ciebie odezwać, dzisiaj czas zezwala mi na to...

70. Z Olgerdem z Myśliborza udaliśmy się do więzienia odsiedzieć co nasze...

71. Zimy na zamojszczyźnie bywają srogie...

72. Krowy wolno, majestatycznym krokiem, pełne ekologicznego w tych okolicach jadła i ciężkie od zbawiennego płynu dla gruźlików i osesków opuszczały zieloną kotlinę...

73. Z Zenonem Bob Artem zbierałem złom i odpadki wielce przydatne z okolicznych i dalszych śmietników...

74. Dwunastu synów miała ta kobieta o imieniu Muter, zwana Muterką...

75. Znany dusiciel z Ümlaut stał bezradnie na peroniku dworca niewielkiej stacyjki na południu Polski...

76. Waldemar z Piemontu podczas suto zakrapianego śniadania w oficynie u zbiegu ulic Morskiej z Górską...

77. Z Jurijem Wasiljewiczem S zakreśliliśmy wielkie koło na mapie...

78. Do zrzucania koksu i przenoszenia worków przydają się mocne dłonie, silne barki...

79. Taniec przewijał się przez naszą polską literaturę, dotykał jej twórców od zarania piśmiennictwa...

80. Niebywały rozkwit kultury, wraz z proszkową stalą, aluminium, poliwęglanem, nowymi autami...

81. Pan Pac Pacyna były generał stwierdził, iż zachorował na popularną w jego kręgach chorobę Aidsheimera...

82. Czech dziarsko trzymał kielnię. Dłonie mocne i sękate jak liny budowlane...

83. Zdzisio von Troba
Nysa Kłodzka
Ul. Manifestu Ludowego 8


CURRICULUM VITAE...

84. Mariusz Makaron Makaron, człek dwojga nazwisk, odlotowy przez swą piękną buzię...

85. Otworzył drzwi kawiarniane, rozejrzał się dookoła szukając wolnego stolika ...

86. Na wioskę z aspiracjami do osady i prężnymi władzami na ichnim szczeblu, to znaczy panami:...

87. Pan hrabia Sandeusz Bawełna, człek od pokoleń wysokorodowy...

88. Nowy prezydent miasta Kołobrzega nakazał wszelkimi możliwymi środkami...

89. Pan Maciuś zwany Gwiazdeczką był typem odrażającym...

90. Antyk Wariat handlował starymi książkami, drukami, luminałami, i nominałami...

91. Mistrz w zjadaniu sałaty i chrupek cukrzanych rozsiadł się wygodnie na drewnianej ławce..

92. Wojenna niebieska kaczka poderwała się nagle z łąki...

93. Postanowiłem zaimponować znajomym, rodzinie, sąsiadom i władzom okręgowym...

94. Bez większych targów zakupiłem od kompleksu lasów pilskich pięć kilogramów jeży...

95. Profesor Dog Tor pracownik Instytutu Doświadczalnego Padactwa Deszczowego przy Politechnice Kłodzkiej...

96. Dwa złote, pieniądz ciężki, okrągły, drogi wypełniał kieszeń Jana Nosala...

97. Smętna jesień na pogórzu...

98. Przed moim oknem wyrósł Shopinng Center...

99. Przywieźli do mego Miasteńka wagon pełen dłoni...

100. Dopóty Dzban wodę nosił, dopóki ucha nie urwał.

101. Codziennie jest mi wesoło, raz bardziej, raz mniej, w zależności od wydolności mych płuc...

102. Majsterkowicz Jan Piotr Wielkoczupurny ze względu na olbrzymią ilość włosów na głowie, był człekiem niezmiernie zrównoważonym...

103. Nabiał kupywany w skopkach na rynku jest zazwyczaj w jasnym kolorze...

104. Zagranica zarówno dla mnie jak i moich wybranych przyjaciół znajduje się tam, po tej moje ręce, po tej i tam po drugiej moje ręce...

105. Wstałem z łóżka nad ranem, narzuciłem szlafrok i nie zastanawiając się wiele ruszyłem na Biegun Północny...

106. Miasteczko Żabowo koło Wielkiego Kacka, od lat, od długich lat słynęło z oddania się bez reszty...

107. Eugeniusz zarzucił zydelek na ramiona...

108. - Spo ko...

109. Ciocia Miecia zawadiacko uniosła brew...

110. Muzyka rozbrzmiewała od ucha, na całe gardło...

111. Zabiłem młotkami wieko od trumny z Anną Zofią D...

112. Od wczoraj mam zeza, gdyż Anetka którą moje lewe oko podziwiało...

113. Zasypiając wymyśliłem opowiadanie...

114. Nie obrażając w niczym wodza i nie zważając iż ma za dużą czapkę i za długie rękawy...

115. Członkowie Bractwa stali w wężykowatej kolejce po oznaki zapewniające o przynależności do tego szacownego bractwa...

116. Pan Zarząd Miejski leń z urodzenia i zamiłowania, nawykły do wiecznego wylegiwania się na tapczanie osobistym...

117. Pan Jan Albopan całe swe życie lubił ni stąd ni zowąd, żeby móc szokować sąsiadów wielkopłytowego osiedla...

118. Heniuś Drzunior syn okolicznego wahacza, Heniusia Seniora Starszego zaimał się czwartego zawodu...

119. Wiekowa baba z imienia i nazwiska Stara Nomenklatura przysiadła na ławeczce usytuowanej blisko dworca...

120. Udałem się dentysty z powodu dokuczliwego bólu zęba...

121. Sąsiedzi, okoliczni mieszkańcy miasteczka, sklepowe z dalszych osiedli, wróble, oraz ich odwieczni przyjaciele jastrzębie podziwiali, że Władek, zwany Władem ma dwie nogi...

122. Otworzono furtkę i wypuszczono psy w innej niż zwykle kolejności...

123. Droga Pani mam zaszczyt donieść Drogiej Pani, iż podkochuje się w niej pokątnie...

124. Przeniosłem się do powiatu, by zająć się polityką...

125. Pan Bas Pasiński, zwany Pasem Basińskim- tak właśnie został nazwany, iż niskim, a zarazem głośnym basem żądał skórzanego pasa ...

126. Dawno, dawno temu żył król Władysław Zamieszkały...

127. Wędrowna Kancelaria Prawnicza rozbiła swój namiot na peryferiach powiatowego miasta po pełnym sukcesów pobycie w stolicy...

128. Największym popychadłem na stadionie X-lecia w Warszawie jest niewątpliwie Włodziemirz Ilicz...

129. Do szefostwa Aeroklubu Warszawskiego im. Kornela Korn Ela Macała, sponsorowanego przez Polskie Linie Lotnicze...

130. U państwa Bondów w Białej Podlaskiej, ziemi żyznej nad wyraz i pełnej białych bobrów, oraz zawilców słynnych z prominenctwa...

131. Pan Nacht Kastlik, prężny młodzieniec podpisał kontrakt z garnizonem wojskowym usytuowanym w Myśliborzu, na wygranie wojny z Besarabią...

132. - Ten pąk to na liść idzie, a ten idzie na kwiat...

133. Pan Maggi Ster, młody i wykształcony, po wyższych studiach humanistycznych, siedział na ławeczce...

134. Janko Muzykant, Anielka Prusa, oraz Timur i Jego Drużyna...

135. Zenon Zanoc Obrzeźnik, tak go nazwijmy, jako ze chodził obrzeżami życia toczącego się wokoło spraw codziennych, pryncypialnych i wszelkich...

136. Obsiadły mnie wróble, przykucnęły na ramionach, kapeluszu...

137. - Kocham urlopy, odpoczynek, relaks na łonie natury i użyteczność podczas tychże....

138. - W Makro mokro... rzekł przypadkowy zakupiec...

139. Nasza okolica słynie z wielkich kur i małych owiec. Owca z baranem na barana jest dużo mniejsza...

140. - Tego Jaśka to pieniądz się trzyma...

141. "Leli non divero"...

142. Pokłońmy się krzaczastym brwiom. Pokłońmy się, czapkujmy i mlaskajmy z zachwytu ...

143 . Szkoda, że na Podlasiu Podlasianie nie hodują bawołów...

144. Wszyscy znajomi, oraz przypadkowi świadkowie wciąż powtarzali Zenonowi Zet, żeby nie bawił się swoim misiem...

145. Psu pani Wandzi futro wyrosło od środka...

146. - Zdradzę ci Józefie tajemnicę, że w uszach wyrosły mi włosy, jako wyraźny objaw starzenia się...

147. Alabrastrama nie tylko dla fachowców, ale też dla laika jest znanym elementem architektonicznym...

148. Kapral wojsk pancernych Guder Jan odziedziciwszy po ojcu zamiłowanie do porządku mundur swój...

149. Stiwi Ł, o imieniu i nazwisku Stiwi Monter zakładał wszelkiego rodzaju instalacje ochoczo...

150. Tego przepięknego, wrześniowego poranka pan Jan Mociumpan stał na ganku swego domostwa wielce niezadowolony...

151. Bardziej przedsiębiorcze rybki wybrały rwące strumyczki jako środowisko w którym mogą zrealizować swoje życiowe plany...

152. Po otwarciu furtki od mych drzwi przywitała mnie zamieć śnieżna i spytała czy przerwać....

153. - Czy Fryderyk Chopin nosił wąsy czy brodę? Spytał Nith Ślusarski panią Dioptrię Optik...

154. - A było to tak - karp, nazwijmy go Karbem postanowił udać się na Wigilię do państwa O'Błoków jako jedno z głównym dań wigilijnych...

155. Założyłem na nos grube, ciężkie okulary w rogowej oprawie, ze szkłami przypominającymi dno butelki...

156. Szewczyk Dratewka, pogromca smoka wawelskiego stał przed drzwiami prowadzącymi do zakładu cholewkarskiego...

157. Zające myśliciele zajmujące się teorią marksizmu i leninizmu, kapitałem i światem Messelhofa...

158. - Czy pan już był w miasteczku Chatanoga Chuchu? ...

159. Antoni Kosiba, człek niezmiernie brodaty, ubogi, sukienny, stwierdził w pewnym monecie iż nastąpił u niego akt erekcyjny...

160. Wojtuś Sakiewka za swego sakiewkowego życia był udręką okolicznej ludności, ba całego miasta średniej wielkości usytuowanego na południu Polski...

161. - Na kolana sukinsynu!! Na kolana!...

162. Kawaler z zawodu i zamiłowania, ale to nie ważne, pan Kokos Palme, zwany Jasiem Owockiem w pewnym momencie postanowił zbawić ludzkość...

163. Jurny osiedlowy kawaler Jano Sik słynął w okolicach rodzimych bloków z tego że zabierał bogatym i rozdawał biednym...

164. Wspiąłem się wysoko po schodach do mego pokoiku i starannie zamknąłem za sobą drzwi...

165. Lata 1510-1572. Panowanie Zygmunta Starego, zwanego Zygmuntem...

166. Krowa, niby przedmiot, plusz i mięso, mięso co się rusza i patrzy...

167. Andriej Wasielewicz Gogol, z polska Andrzej Koza zemdlał tuz przy samym moście...

168. Ptaki we Włodawie rozszarpały króla Jordana na strzępy i rozniosły w różne zakątki świata...

169. Ośmiorniczki z Łomży zaścieliły całą prawie ziemię sądecką...

170. Nuc Pałskoczaszki, mieszkaniec Kudowy Zdroju ogarniał zarówno wzrokiem, umysłem jak i dotykiem, całe miasto...

171. Krocząc niedaleko niebios spostrzegłem, o dziwo, Krzycha...

172. Przede wszystkiem barłogi rozpostarły się, zobrazowały krajobraz nizinny....

173. Ogrom zdarzeń zadecydował o zredukowaniu tego co niesiemy nawet podczas snu...

174. - Mam najszybszy zegarek na świecie...

175. Znany fotograf, na trochę artysta, a na drugie trochę reportażysta, pan Apa Rad...

176. Coś podobnego może się tylko zdarzyć w Radomiu, gdzie ulice usytuowane są w poprzek i pomalowane na różowo...

177. Olgerd nagle zafurczał, zafurczał i zrobiło mu się głupio z tego powodu przed odbiorcami owego furcu...

178. - Róziu daj mi buzi i pożegnaj mnie, bo wybieram się na wycieczkę alkoholową a musisz wiedzieć...

179. A było to tak - zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana...

180. Plaże nadmorskie i stykające się z nimi morza, oraz oceany są sztucznym, dziwacznym tworem na siłę...

181. Podczas wycieczki autokarowej do lasów pilskich którą zorganizowała rada Zakładowa...

182. Udałem się do przyklejacza włosów żeby ozdobić moją klatkę piersiową, bo zbliża się lato...

183. W naszym miasteczku obudziła się Wiosna i wylazła na ulice rozczochrana...

184. Okazuje się że dekret prezydenta, a nie natura zmusza rośliny by wiosną lub inną porą roku wydały ogólnopachnące kwiaty...

185. - Józiu, ty swą pozycją , sławą rozumem nie od parady, swoim wymiarem ponad człowieczym pociągnij mnie za sobą...

186. Stałem oparty o balustradę wpijając w nią moje tłuste paluchy żeby się nie wywrócić gdyż wiał południowy wiaterek...

187. Na statek Bałtyckiej Flotylli Przybrzeżnej potocznie zwanej przez kapitanów i wycieczkowiczów BFP sc siadła grupka człowiecza...

188. - Zobacz Stasiu, przyjrzyj się Madziu, o tu, tu, widzisz? pokazał palcem Olgerd...

189. Za szkłami optycznymi, czyli potocznie rzecz nazywając okularami, znajdują się zwykle gałki oczne...

190. - Rzeka nigdy nie ma nadziei powrotu, więc ty też wioślarzu poddaj się jej bez żadnych zastrzeżeń...

191. Błoto i krzemień jako jedność zostały zapisane pod tym samym symbolem na tablicy Mendelejewa...

192. Andrzej S, gdy nadszedł odpowiedni jego czas wstąpił do wojska...

193. Piszę siedemdziesiąte trzecie opowiadane...

194. Na skraju miasteczka stał sobie Krzysio zwany Wielogłowym...

195. Sześć na Dziewięć, aparat fotograficzny, dosyć profesjonalny...

196. Ustrzyki Dolne i Zakrótkie Spodnie nigdy nie były w specjalnej...

197. Młyn miele ziarno na mąkę, a z tej mąki wytwarzamy chleb...

198. Uzyskałem kredyt na kupno B'dziągwa, uzyskałem w banku komunalnym w dogodnych ratach i na niewygórowanych warunkach...

199. Po ulewnych wtorkowych deszczach przed moją chałupką powstałą kałuża poopadowa...

200. Wyrwałem z ziemi chwast zielony...

201. - Wu wu wu Małpa Kontakt kropka Ef Ce kropka Peel...

202. W nowopowstałym kole " Miłośników Króli i Książąt" w Myśliborzu powoli wyłaniała się grupka przyszłych założycieli wolnomularstwa...

203. - Życzę ci litra wody pod kilem...

204. Wieśniacy pełni kości na dłoniach i szczeciniastych wąsów pod żyznymi nosami zasiedli przy wiejskim stole ciosanym...

205. Pan Kamil Zelka, człek w podeszłym wieku, urzędujący na stanowisku Krawca Powiatowego...

206. Czwartkowego poranka Oleś dostał kieszonkowe, wielkości wprost proporcjonalnej do pojemności olesiowej kieszeni u spodni...

207. - Uff jak gorąco. Brr jak gorąco...

208. Trzej uczeni, panowie Alfred Halbstein, Albert Einstein, oraz Aplert Doppelstein...

209. Plutonowy ze Zbaraża był człowiekiem prawym, choć brodatym, wąsatym i obutym...

210. Droga i kochana Ciociu...

211. Przyszli o zmroku i dobro wynieśli...

212. Krasnoludek odludek, z imienia i nazwiska Krasnal Odlud...

213. Pan Adol, osóbka płci męskiej, niewielka, była jednostką chorowitą a przez to kruchą na ciele i duszy...

214. Ryba pławna, czyli dorsz jadalny nie chcąc dostać się do sieci rybackiej, wykonanej z samych oczek kaszubskich...

215. Przy źródle zwanym wodą zasiedli znawcy płynów i wszystkiego co mokre...

216. Mokra mowa występuje zazwyczaj między Zdzisiem i Benem...

217. Zdawałoby się że jestestwo pana Jego Organa jest jedynym dądlem...

218. Pan o imieniu i nazwisku Syn Wstańka...

219. - Za czerwony barszczyk oddałbym życie!

220. Wewiórka zjada orzeszek, Madzia pióro, koń otrębę. Koza zjada krowę Mikołaja...

221. Zakon Braci Mułzamanów widoczny był już z daleka, już z mostu przerzuconego siłą mięśni...

222. Wczoraj pod wieczór zwróciła się do mnie Lady Makbet za pomocą linii
telekomunikacyjnej oraz słowem bezpośrednim...

223. Jestem brzydki i mam łzy do pasa oraz nos okrężny...

224. Kab Łąk został nazwany kabłąkiem, ze względu na miłość do własnego
tułowia...

225. Od lat sześćdziesięciu swędzą mnie plecy oraz brzuch i nie wiem przez te sześćdziesiąt lat...

226. Przyganiał Kocioł Garnkowi, przygarniał uparcie, metodycznie, otwarty na wszelkie nowinki Przyga...

227. Jaś Trepak, wraz z przyjacielem Patrzydołem Górą zdawali egzamin z jazdy ślizgowej po łąkach i wądołach, egzamin trudny..

228. - Zamrozić i uciec, zamrozić i uciec. ..

229. Józiu, otwieramy usta, by wciągnąć w osobiste płuca powietrze...

230. Mosiężna rura umyślnie wpadła do mrowiska...

231. Nagle, przenagle, nie wiem dlaczego tak radykalnie...

232. Noc całą przetańczyłem z Mikrobą Chorobową na balu wydanym przez regiment lekarski...

233. Podano bigos strawny...

234. -Ech, zarzucić kamizelkę i udać się na długi spacer...

235. Spojrzał i zobaczył dwa widoki na raz, co było normalne...

236. Szli, szli, szli ulicą chłopczykowie, a każdy z nich był jednaki co do drugiego...

237. Trzej przyjaciele, Jaś zwany Janem, Agreścik z Krzaka oraz Darczyńca z Kamieńca wybrali się pieszo w Tatry...

238. - Wódka skończyła się już, o Panie, dlaczego mnie opuściłeś...

239. Wrona posiada otworek, z którego wypada wronie jajko, lub postjadło...

240. - Zadaj mi pytanie czy mi się podoba i czy dobrze się czuję...

241. Nuc, mój kundel nad kundle, naznaczony jest psim swędem...

242. Bez pracy nie ma kołaczy. Jest to dla mnie jasne i niezaprzeczalne...

243. W Myślniku słonko okrągłe rozgrzało kostkę smalcu, aż do mokrego płynu żywieniowego...

244. Od wschodu słońca spotyka mnie pech za pechem, poczynając od tego, że słoneczko powstało nie te...

245. Madzia ma zadarty, uroczy nosek i zdarte nogi od wiecznego ukazywania po ulicach i polnych drogach swego aparatu powonienia...

246. Wanna służy do wyczyszczenia twych członków i możesz zawsze na nią liczyć...

247. Nóżka w lewo, nóżka w prawo. Nóżka w lewo, nóżka w prawo...

248. Jednooczec Rzadkokrążec z okiem ino jednym, rzadko krążył w około mojego i Janowego domostwa...

249. Samotna zupa na stole może być skończonym obiadem, tak jak spodnie przyodziane na nogach i reszcie ciała...

250. Poranek. Mgły ułożyły się dywanikiem na wszystkim bez wyjątku...

251. Jednooczec, rzadkokrążec, urodzony umyślnie z jednym okiem, żeby krążyć rzadko...

252. Na moście zwodzonym, zwodzonym od dłuższego czasu, iż nastąpi na nim spotkanie mieszkańców dwu osiedli...

253. - Wstąpię do ciebie i tobie udostępnię siebie na czas wypicia herbaty, czyli wywaru z ziela theiny...

254. - Józiu, dążmy do normalności i trzymajmy się pewnych procedur..

255. Gencjanna Genc, żona Jana, siadła koło stołówki wydajnej, gdzie wydawano obiady jadalne,..

256. Józiu, udostępnię ci Jadzię na godzinkę, lub na pół, byś mógł zajrzeć jej pod spódniczkę...

257. - Czym chata bogata, tym na starość trąci..

258. Wielokrotność złożeń, zależna od punktu widzenia, ma się tak do siebie...

259. Przy fontannie wodnej i kamiennej, wykonanej starannie, z dbałością o wilgoć i krzemienność...

260. Matka płacze i łzy rozlewa po kątach izby i na przedizbiu...

261. Józiu, wstąpię do ciebie na skórkę chleba, więc przygotuj się do mojej wizyty starannie...

262. Grupka mężczyzn z lubelskiego, jednocześnie nałożyła na głowy kapelusze...

263. Zagrałem na oku w kasynie miejskim, na wiolonczeli w sklepie obuwniczym i na nosie przed zakrętem...

264. Odchodzą, przychodzą, placki pieką, zbierają znaczki, odklejając je pierwej z kopert...

265. Ludziska, stwórzmy procedury sprzedaży klocków Lego w całych pakietach...

266. Zbieżność nazwisk oraz sytuacji, zapewniam, jest przypadkowa ...

267. - Imputujesz mi waść jakowąś imprudekcyję i włazisz obutymi nogami w mą Ojczyznę...

268. Nałożyłem okulary, bom ślepy...

269. - Zabawa przestaje być zabawną, w momencie huku...

270. Uwierzyłem w kota Macieja, któremu poświęciłem pokój...

271. Zakręć kaloryfery, bo za gorąco Zatkaj uszy, bo za głośno...

272. Latem lód kruchy, a tym samym niebezpieczny, co jest rzeczą naturalną...

273. Komisyjnie zamknięto na klucz szufladę w sekretarzyku...

274. Materiał bawełniany, lub wełniany, kupujemy na ubrania, firanki oraz pokrowce do ubrań, lub palnych fajek.

275. Duża, pleczysta baba oraz facet ponakładany ciałem na ciało...

276. Rozpędzony niedźwiedź uczynił wielkie szkody w grzybostanie...

277. Panowie, B. Łoń, D. Łoń, S. Łoń, bracia od siedmiu boleści...

278. Moja kozia głowa jest wręcz otwarta na kozie szprowy, sprawy i sprawki...

279. - Una, due, rike fake. Torba, borba, ósme smake...

280. Granda, naprawdę granda. Niedorzeczne i nie do pomyślenia...

281. Pan Tadzio ma duże czarne i wilgotne oczy, oraz takie same nogi i ręce...

282. Xavier natomiast, jest człowiekiem wielkiej zacności, ubogi

283. Założyli kółko miłośników pięknej pani.

284. W zakątku duszy Jana rozsiedli się Jan Inny, Piotr, syn Piotra...

285. - Czy krzak roślinny zjedzony w całości przez niedźwiedzia krzyczy swym protestem w niebogłosy?

286. Ludziska zawinęli suknie do kolan, wyzbyli się skarpetek podobuwniczych...

287. Całuj nieznośnie, do dna organizmu, całuj za pomocą karminowych ust...

288. Płynie we mnie robotniczo-chłopska krew, płynie żyłami...

289. Józio z Mateuszem i Olgerdem udali się na piszą wędrówkę daleko hen..

opowiadania wprowadzone 16.07.2003 roku

290. Osiedlowy meteorolog , genialny przewidywal i dywal, najpierw mocno skupił się , a potem rzekł:...

291. Opowiadanie powstało na kanwie powszechnie znanego i popularnego komiksu –„Pan Tadzio”-. ...

292. Mruknęli, mlasnęli i błogo zapadli w sen, po obfitej kolacji, suto zakrapianej walerianą, suto, by móc prędzej i mocniej zasnąć....

293. Szczur szaro-wędrowny hospitalizował się w Szpitalu Wojewódzkim, ze względu na zapach zużytych bandaży, chorych i odjętych ciału wątrób. ...

294. Noga, obca mi z nazwiska właściciela, a znana z kształtu i zapachu, wybrała się w drogę, chyba długą i męczącą....

295. Jan postanowił w ramach podniesienia prestiżu janowego zakupić drużynę piłkarską, która w każdej chwili mogła stać się zespołem biegaczym...

296. Wczesnym ranem wyszedłem z mego domu, z zamiarem zaimponowania mym sąsiadom, udowodnienia władzom lokalnym, zaistnienia w środowisku..

297. Plum, mucha bez skrzydełek, które utraciła w Wietnamie, wpadła do muszli klozetowej. Jasio zgubił pokarm...

298. Brwi zakrzaczaściłem, mięśnie oraz policzki wydąłem, wąsy uszeregowałem, marynarkę dopiąłem i spojrzałem wyjątkowym zezem...

299. Miecia ułożyła w kołysce śrubokręt, artescykl i fragment marynarki janowej. Ułożyła do kołyski malowanej w serca i kwiaty, by Janowi zrobić przyjemność...

300. Raptem, dziesięć lat temu stałem się brzydki, wiszący i głuchy. Wtedy już zacząłem zastanawiać się jak to zmienić...

301. Ongiś, wraz z Katowicami, kijkiem przydrożnym i Olesiem, tym od Michły, bawiłem się w chowanego...

302. Głupawy wzrok niedźwiedzia, pochylony tors z bezmyślnie wiszącymi łapami, ciężki krok ustawiany na płaską łapę...

303. Pomyliłem drogę, zamiast udać się na lewo, skręciłem w prawo, chociaż moja lewa noga uporczywie wyrywała się w swoim kierunku....

304. Prywatny krasnal pana Jeziurstrackiego poprawił krawat, obciągnął marynarkę, wysupłał zawiasy i grzebykiem przeczesał bujną, krasnalczą fryzurę...

305. Koszula brudna od smarów, kwasów żołądkowych, ościernic, i piachu ojczyźnianego, czysta jest, czystością proletariacką...

306. W gwoździu mieści się dziura, głośno nazwana przez Jakuba, „Dziurą w gwoździu”....

307. -Zdobędę ją na krzyż. Zdobędę ją w poprzek. Zdobędę na wprost- głośno stwierdził Jan, zdobywający Janinę...

308. -Hej, siup, noga w nogę i jescestwem o podłogę- taniec to mój żywioł, a ten gest taneczny, to taneczne pa....

309. Żaba o podwójnym podniebieniu jest taką rzadkością, że nie występuje w encyklopediach, grubych i ciężkich....

310. -Ku Pamięci. Mięci Kupa. Wpisał się Agapit Krupa...

311. -Jakubie, gdzie stoi twój batalion?..

312. Na granicy jest strażnica, a w strażnicy do swej lubej żołnierz pisał list. Pisał nadymając się srodze, bo było nad czym się nadymać...

313. Mgła snuje się, liże miasto, wpełza do ogrodów, spowija ulice. Och, jakże lepko jest i ciężko, gdy noc styka się z dniem...

314. -Dolej mi zupy do talerza, bo wciąż jestem głodny, a muszę ci powiedzieć, że nawet całkiem, całkiem, nie powiem...

315. Zjadłbym kurę w całości, a nawet w jej połowie, taką wprost z toporka, z piórami. Rozgarnąłbym wręcz całe siano, w poszukiwaniu ...

316. Pan Maciuś posiadał tę rzadko spotykaną właściwość antropologiczną, którą widziałem w życiu tylko kilka razy...

317. -Panie doktorze, mnie raz jest smutno, a innym razem wesoło. Nigdy nie bywam po prostu poważny. Brak mi stabilności wewnętrznej....

318. Neguję cię za to, że starałeś się obalić władzę ludową, ale pozytywuję cię za to, że masz piękne oczy i uda...

319. Komisyjnie zatrzaśnięto drzwi. Zatrzaśnięto z całą świadomością, żeby podkreślić oburzenie i dezaprobatę dla poczynań...

320. Zanurzyć się w zbożu, w zbożu się schować jak najdalej od drogi, by Jakub mnie nie znalazł i nie zadręczał, jak to czyni co dzień...

321. Łyżka warzelna, Sinus Cosinus Agfa oraz Mokry Zdzisio, zasiedli, by sporządzić rachunek sumienia....

322. Siadnij się, rozgość się przy mym stole, a zaraz cię ugoszczę....

opowiadania wprowadzone 10.11.2003 roku.

323. Głupi jesteś i masz wszy, a twoje dzieci złodziejami będą, ale głowa do góry, będzie dobrze...

324. Pan Jan, jako jedyny dement w okolicy, grywał, zazwyczaj wieczorem, w otwartym oknie, skoczne akordeony...

325. Zamaszystym ruchem otwieramy butelkę z napojem, wręcz pitnym, czy naftą palną, lub smarowniczą...

326. Nakazywałem, a może wręcz namawiałem usilnie znajomych a nawet obce osoby, żeby wychodząc ze swych domów...

327. Informację o pociągach znajdziesz na każdym krajowym, lub ogólnoświatowym dworcu...

328. Żeby było śmieszniej, pieniądze dobre wymieniono na fałszywe i do tego nieźle podniszczone przez długą eksploatację...

329. Zamknąłem szafę, żeby nie pouciekały myszy i mole, szczególnie te ubraniowe i lotne, o wielkich zębach...

330. Sabato serra, u stóp rathausu, zadawałem, może trochę kłopotliwe pytanie Józiowi, który o dziwo, stał odwrócony przodem do mojej osoby...

331. Opowiadania moje wcale nie są śmieszne, one są dziwne...

332. Zamieć powitała mnie już od progu, gdy opuszczałem mój dom, opuszczałem świeżo ogolony...

333. Jaś, krasnoludek, przezywany był przez pozostałą brać leśną Krasnoludem...

334. Żebyś wiedział, że mam cię w garści, a moja garść jest duża, pojemna, mocna i szczelna...

335. Pan Jan przyjechał! Pan Jan przyjechał!...

336. Spędziłem wieczór cały w walizce, bo to i intymniej i jakby bardziej podróżnie, że niby dalekie kraje...

337. Na nogi wsunąłem trampki, które starannie zawiązałem na bawełniane sznurowadła...

338. Pszczoła, swym odwłokiem w ludowe paski, wytwarza miód pszczeli...

339. Dzisiaj słońce, jutro zamieć. Teraz teczka, potem sandały...

340. Jestem zmuszony donieść, że Siemon Michaił Budionnyj,...

341. Joanna Z, powoli, powoli stojąc przed lustrem, rozbierała się ze swoich sukien...

342. I cóż z tego, że gatunek myszy uszatych, z wielkim wysiłkiem i poświęceniem wdraża procedury ISO...

343. Z kamienicy narożnej, z między wpółotwartych drzwi, wypadł krokasami ogromnymi...

344. Chłopczyk o ciemnej karnacji, z kraju X, jadł żelazną łyżką zupę z dyni,...

345. -Czy zechciałby się pan przespać ze mną, panie generale...

346. Zburzyć i odbudować, czy zbudować i zburzyć?...

347. Szedł drogą ubogi wieśniak, który marzył o bogactwie...

348. Opowiadania tego najprawdopodobniej nie napiszę...

349. Jasio Z. usiadł na ławce miejskiego parku, zamknął oczy i pod powiekami zaczęły ukazywać...

350. Wygodnie usadowiłem się w oknie, pod łokcie położyłem poduszkę, żeby było mi miękko...

opowiadania wprowadzone 04.05.2004 roku.

351. - Sto lat, sto lat, n- Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Ryknęliśmy zgodnym chórem.iech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Ryknęliśmy zgodnym chórem.

352. Pytanie
- Dlaczego jedni ludzie wyszli z pieca, w sobotę, przed południem?
Odpowiedź

353. Zmarszczyłem brew, wczupiżyłem paluchy w ostatnie me włosy, pochyliłem się w sobie, w krześle i w łokciach na stole, wysiliłem cały swój mózg i rzekłem przed siebie.

354. Od pewnego czasu, oczy moje przyzwyczaiłem do tego, że mrugam nimi, jednocześnie dwoma na raz.

355. Trzej murzyni na pustyni urządzili sobie bal. Jeden trzymał, drugi dymał, a trzeciemu było żal.

356. Idę sobie ulicą i kogóż to spotykam. Kogo widzę, jak zdąża po bruku w moją stronę, aż dziw.

357. Albert Eistein udał się do fryzjera, żeby utlenić włosy na siwo, rozwichrzyć je suszarką i czym prędzej pobiegł

358. Kichnąć, kichnąć i wytrzeć nos. Rozpiąć spodnie i dobiec do wychodka, ach, zdążyć.

359. Zamieszał łyżeczką herbatę w szklane i wzbudził tuman fusów, który niefrasobliwie i spontanicznie, jeden po drugim, zawirował

360. Bokser Henio Franio, dnia ósmego grudnia dwa tysiące trzeciego roku zwyciężył, zwyciężył w słusznej sprawie

361. Cesarz stanął dumnie, w rozkroku, w swym bajecznie bogatym cesarskim stroju, głowę miał uniesioną wyżej

362. Mamy do dyspozycji kota bardzo leniwego, chudą Zosię, wyjątkowo szpetną

363. - Halo, halo, tu mówi Piter, tu mówi Piter, z telefonu wielkiego jak szafa i głośnego, jak studnia Iwana. Czy pan mnie słyszy?

364. Olgerd O. ma duże, czarne i wilgotne oczy i takie same ręce i nogi. Jest wyśmienitym partnerem gry w szyszki

365. - Naaprzóód, ruuszaj!!
Donośny głos dobył się z głębin leśnych

366. Góral z podsamiutkich Tater, z orłem wysokogórskim na głowie, zamierzał spotkać się z Kaszubem z okolic Pucka,

367. Dopadła mnie strzała Kupida. Uderzyła z taką mocą w środek klatki piersiowej, że skurczyłem się w sobie i obu dłońmi chwyciłem

368. Przypadkowo napotkanemu przechodniowi ukłoniłem się i grzecznie powiedziałem.
- Dzień dobry.

369. Wlałem do pióra atrament, otworzyłem kajet, nalałem sobie filiżankę niebagatelnej kawy,

370. Zmarszczyłem czoło, żeby zastanowić się, jak najdokładniej i profesjonalnie upiec kaczkę

371. Jasio zakręcił kran, bo ciekła woda i głośno było w mieszkaniu.

372. Z nieba, z nieznieba, zkądś, a właściwie z tamtąd spadł na nas chory Potter, tak chory jak świat cały, tak chory jak ja.

373. Góral z orlim piórem w kapeluszu, z ciupagą w ręku, wśród kozic górskich i świstaków, odtańczył na stromej skale zbójnickiego

374. Szedł dołęga z niedołęgą. Dołęga lekko podtrzymywał za ramię niedołęgę, a w miarę drogi

375. Czy to jest pies, czy kot? Ten ma ogon i ten ma ogon.

376. Siedzisz naprzeciwko mnie i słuchasz co do ciebie mówię. Ja mówię co puknie w mej głowie i na język przyniesie,

377. - Ile jest kilometrów z Tczewa do Lisewa?
Powtarzam


378. Czy to miś koala, czy Miśko Ala, zastanawiałem się wczoraj od rana, do czasu zgaszenia lampki nocnej.

379. Wsiadłem do naszej blokowej windy, nacisnąłem guziczek z literka P

380. A dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak...

381. Kto maluje pod wodą rzodkiewki, a kto uzupełnia żołnierzy w Komendzie Uzupełnień?

382. Natężyli się srodze, wysilili się ile tylko można, dokonali skoku myślowego i.. i proste zamienili na krzywe.

383. Mikrokosmos i „Makro” supermarket, zostały zapisane w jednym słowniku wyrazów sympatycznych i tu zaczęły się jaja, bo oto Jasio

384. - Kosi, kosi łapki, pojedziem do babki, babka da nam mleczka, to nasza ucieczka.

385. Zatwardziały i nieprzenikniony typ z tego Jakuba. Nie da ani otworzyć, ani zamknąć, nawet potrzymać w półotwarte.

386. Dojna krowa janowa, postanowiła w czwartek zjeść dużo trawy,

387. Merlin Monroe w przyszłym tygodniu kończy siedemdziesiąt pięć lat

388. -Jeżeli chcesz sparzyć owcę, zawsze znajdziesz drugą owcę, która pierwszej owcy przyłoży do włochatego zada gorącą patelnię.

389. Przy samoczynnie otwieranych szklanych drzwiach, otwieranych bez pomocy rąk ludzkich,

390. Stanąłem przed lustrem, żeby wnikliwie przyjrzeć się sobie, nim to lustro opuszczę.

391. Zamoczyć nogi w stawie, czy to przypadkowo, czy to umyślnie, żadna sztuka.

392. Odłożyli młoty na bok, przetarli swe czoła z gęstego potu, gdyż zakończyli robotę.

393. Założyłem czapkę na głowę, okulary na nos, ubranko na tułowionogi,

394. Nad ranem oddałem głowę katu, ale w południe wpadłem do kata, żeby zawiadomić go

395. Codziennie odd alali się, w miarę swoich możliwości, od dworca kolejowego jak najdalej...
396. Andrzej E., człowiek prawy, mimo siwej brody z wąsami i łysiny jajoszczytnej, kręcił kajmak ...
397. Z miasta A, do miasta B, wyruszył pociąg pasażerski, z szybkością X*1, natomiast z miasta

398. Kto dopuścił do tego, że kamienie, czy to polne, czy miejskie, mogą spoczywać obok ...
399. Słowo się rzekło, kobyłka u płota...
400. Stokrotki pachy, to znaczy zapachy...
401. Zdzicho Basior przywiązał sznur do haka wkręconego do powały...
402. Mam dwie nogi i ręce z palcyma. Tułów wypełniony medycyną i chemią organiczną...
403. - Co jadłeś dziś podczas lunchu?
404. Fumiganty, jest to jedna z form użytkowych pestycydów. Stosuje się głównie w szklarniach...
405. Co spojrzę na półkę, to widzę encyklopedię i staję się pełniejszy wiedzy i gęstszego rozumu...
406. Młyn miele ziarno na mąkę. Mąkę bezpośrednio w młynie zjadają myszy. Pod młynem...
407. To my, to my, to my, to my ,Jasio, Józio i Stasio. Mamy, każdy z osobna, własne zydelki...
408. Przekuty balon pęka z hukiem, przez samo „h”. Jeżeli ktokolwiek wcisnąłby mi gwóźdź...
409. Na placu imienia Marcelego Nowotki, w mieście M., na północy Polski w sobotni wieczór...
410. Blask księżyca, w niczym nie da porównać się, z przeraźliwym światłem i promieniami słońca...
411. Masło, to od chleba, może być jako ślizg, którym smarujemy narty, służące do zjazdu ze Śnieżki...
412. Król Jakub I, władca terytorialny i regionalny, nosił koronę na zębach. Koronę...
413. W Insbruku, na drogi łuku, nastąpił wybuch srogi, który insbruszczan postawił na nogi...
414. Cisza, że makiem zasiał...
415. Czy to Nowogródek, czy Nowosybirsk, czy New York, a może Nowogród Mazowiecki, trudno mi orzec...
416. Wesoło i słodko mi na duszy, mimo siódmego krzyżyka w mym organiźmie...
417. Smukły i wiotki, przemknął między dwoma piaskownicami osiedlowymi...
418. Stal wykuwamy młotem w hutach, żelazo również wykuwamy młotem, ale w kuźniach..
419. - Po co używać kłopotliwe śruby, jak mamy do dyspozycji gwoździe?..
420. A Stanisław dłoń mu ściska i mówi Iwanie, chodź się skończą wspólne boje...
421. Z kamienicy narożnej, przy ulicy Nostalgii pięć, zaraz koło apteki i mięsnego...
422. W tekturowym pudełku, eksperymentalnie urządzono szkołę dla młodzieży licealnej...
423. Zatarłem za sobą ślady, w sposób fachowy, jak profesjonalista...
424. Upiec i zmoczyć. Zmiętosić i odłożyć daleko, dalej niż wyciągnięcie ręki...
425. Wczorajszemu dniu wyznaczyłem nagrodę. Będzie to prawdopodobnie nagroda pieniężna...
426. Mokre jadło łatwiejsze jest do przełknięcia, niż suche...
427. Mleko wypite. Bułka połknięta. Zęby umyte. Krapisze zmiętoszone...
428. Joanna Z, siedziała wygodnie w fotelu, w poczekalni specjalistycznej i czekała na wizytę...
429. Zamieniłem go w kota, bo takie mam zdolności. Zmiętosiłem wtedy kaksztal..
430. Dąb grubością swą rośnie ponad grubości klonów, jodeł i drzew słabodrewnianych...
431. Kroczyli, kroczyli, jeden przez drugiego. Kroczyli na przód, jak najdalej, bez przystanku...
432. Ogrodnik, tak jak przystało na ogrodnika z prawdziwego zdarzenia, przebrany był...
433. Widok gór, a w szczególności rodzimych Tatr, wypełnia naszą duszę optymizmem...
434. Kujawiak z pochodzenia, zamieszkujący w samym sercu Kujaw, po środku publicznej izby...
435. Pracownicy Ceskiej Zbiorowki i Radomskich Zakładów Zbrojeniowych...
436. Radiologia, jest to nauka słuchania radia i jest wiedzą obszerną, trudną poznawczo i nauką nie jednoznaczną...
437. Tę kałużę, właśnie tę, która spoczywa koło schudków prowadzących do drzwi Jakuba...
438. Mianowałem się generałem broni, zakupiłem zabytkowy samochód...
439. Zamiast jak co dzień, na łóżku, dzisiaj położę się spać pod łóżkiem...

440. Na nogi założyłem obcisłą kamizelkę...
441. Makaron ze sosem chlebowym, połknięty do brzucha przez gardło...
442. Zbudowano nowy dom z cegieł, wapna i desek, łączonych gwoździami, za pomocą młotków
...
443. Dwanaście już lat minęło, od zakończenia wojny prusko-mandryńskiej...
444. Zaginął Sudańczyk, tak jak stał. Czyli czarnoskóry człeczyna, w długiej, rytualnej szacie i okrągłej czapeczce...
445. Daję słowo, że w morzu jest słona woda. Sprawdź, wsadź do Bałtyku język, a sam się przekonasz...
446. Mało nas, mało nas, do pieczenia chleba. Więcej nas, więcej nas, dzisiaj tu potrzeba...
447. Kosmate piersi, zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety, są synonimem piękna, szyku...
448. Pod skórą naszego brzucha znajduje się dużo długich kiszek i inne urządzenia organiczne...
449. Postaram się zaokrąglić moje zdanie, wydłużyć język podczas wypowiedzi, oczy zamglić romantycznie...
450. - Mama soltanto felicze-oznacza po włosku- mama oddała prześcieradła do magla....
451. Tym razem opowiem wam bajkę, moi drodzy i wierni mi czytelnicy, od tysiąc dziewięćset...
452. W naszym bloku wielkopłytowym, posiadam największe stopy i najdłuższy nos...
453. Literka „a” to tak jak aparacik. Aparacik zaczyna się na literkę „a”...
454. Podano urodzinowy tort z pięćdziesięcioma świeczkami, bo Józef, zwany Józkiem...
455. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje nam! Niech mu gwiazda ...
456. Niebezpiecznie jest wychodzić z domu, czy to zimą, czy latem, w środę, a nawet w poniedziałek...
457. Jedźmy chleb powszechny, siedząc w kucki, wśród łanów zbóż, gryząc ziarna i wypluwając...
458. Zimą panuje mróz i jest wszechzimno i z tego też powodu, snieg, który spadł z nieba...
459. Jan Parch, pewnego dnia stwierdził, że przestał mu stawać. Zmartwił się z tego powodu...
460. Silniki BMW wygrały w Blietzkrieg. Natomiast silniki Rolls Roysa wygrały bitwę o Anglię...
461. Przepis na obiad, według niepisanych praw.
462. Szkła używamy do podcinania sobie tętnic nadgarstkowych, w gwałtownym geście rozpaczy...
463. Jestem najbrzydszą kobietą na naszym osiedlu. Twarz mam taką, jakby zdjęta z brzydkiego...
464. Podłączyłem talerz z zupą grochową do prądu, ale elektrownia przerwała zasilanie...
465. Z dnia na dzień staję się coraz to bardziej bezczelny, zuchwały i bezkompromisowy...
466. Tijomnaja nocz, tolko puli swiszczat pa stiepie...
467. Moje miasteczko mieści się nad rzeczką, między laskiem, a łączką...
468. Przypadki chodzą po ludziach. Widziałem Józia pod latarnią miejską jak stał i oglądał...
469. Przyłącz do naszej grupy. Wszyscy z naszej grupy charakteryzują sie tym, że mają brzuchy...
470. Nagły początek dnia nastąpił i Antoś, Antoś zaczął dzień ogniście...
471. Buzię mam taką, jakie miewa się ma buzie, czy to Zosia, czy Józio
472. W akwarium hoduję muchę watliwkę, z fioletowym odwłoczkiem i zielonymi skrzydełkami...
473. Szła Pandemia z Epidemią, pod rękę, pod mankiet. Szły przez świat, a nawet zdłuż Europy...
474. Pod wieczór, Jan z Piotrem i panem Józefem siedli przy orzechowym, okrągłym stolikiem i... teego...
475. Wybrałem deskę prawą, a nie lewą, do wbicia gwoździa, gdyż tak postanowiłem w jednej chwili...
476. Romantyczny jest ten Józio, oj romantyczny, jak makowina w zbożu i omlet...
477. Jan Matejko, znany i ceniony abstrakcjonista, rozstawił swe sztalugi, stołeczek na farby...
478. Było ich dużo, naprawdę bardzo dużo, nie na tyle, żeby nie powstał drobny błąd...
479. Zraczyć raka, to tak, jak ztraktorzyć traktor i uczłowieczyć człowieka....
480. Stoję na plaży, u samych stóp Bałtyku i wieje wschodni wiatr...
481. Kwiat nigdy nie stanie się śrubą wiertniczą, tak jak ja Mongołem, a Piotruś panem. Palmy...
482. Wanna przepastna, pełna wody, przeznaczona do moczenia wielkich i ciężkich ciał...
483. Bak w moim samochodzie wiecznie jest pełen benzyny, kartofli i głośno brzęczących much...
484. Część ciała, na której siadamy, czyli pupa, wszyscy na ogół nazywają ją dupą...
485. Katastrofa o mało. Miasta i wsie rozpoczęły marsz w stronę rzek, by usadowić się wzdłuż...
486. Jeżeli chciałbyś ujrzeć żywe oko mego sąsiada, zapraszam cię do mojego bloku...
487. Telefon komórkowy ma wbudowane ucho i usta, którymi wyda swój głos...
488. Zamówiono kaszankę, bigos wysokokaloryczny, ogonówkę zapiekaną w cieście...
489. Mrówka kaprówka, kozik wielonogi i biedronka pospolita, każde z osobna...
490. Koza, która zażywa na co dzień walerianę, jest kozą, która znajduje się w psychicznym...
491. Józiu, dlaczego ta mucha tak mi się przygląda, może ona coś o mnie wie, a może czegoś żąda...
492. Państwo, jako twór administracyjny, polityczny i geograficzny, posiada na swoim..
493. Zamieć śnieżna i zamieć, przykładowo, zamieć Józiu ulicę, to dwie różne sprawy...
494 Nałożono palta, zapięto guziki, fartuchy zawieszono na wieszakach, zgaszono świtała...
495. I wiatr i ogień. I wiatr i ogień, stuka do mych okien i drzwi, więc je otworzę...
496. Sam miał obok krzesła, a przy piecu odwet za krzywdy ojczyźniane...
497. Leżę pijany pod płotem i chyba przyjdzie mi już tam wytrzeźwieć, bo po co przenosić ...
498. Podejrzewam, że groch, kapusta i marchewka, bardzo smakują Józiowi, Madzi i Bogusiowi...
499. Kamljeń dlja koota, inaczej, kamień dla kota, nawiasem mówiąc ni jak nie pasuje...
500. Za krótka spódniczka, za długi ogon. Kamień za twardy i woda zbyt mokra...
501. Zamieć śnieżna, zamieniła się w deszcz. Księżyc schował się za pagórkiem ze wstydu...
502. Moment, kiedy jodła podejmuje decyzję o dalszym rozroście iglastych gałęzi...
503. Wystartowałem w pokazie mokrego podkoszulka---

504. Makaron ze śledziem, a śledź w dobrym nastroju, to danie godne naszego żołądka...
505. Grzyb rośnie od dołu do góry i podczas wzrostu, dźwiga na sobie ciężką czapkę. ...
506. Każdy człowiek, w tym i ja sam, posiadamy dwie nogi, zdolne do przemieszczania...

507. Stan uzębienia Zdisiowego. ...
508. Pistolety po cztery, a kobiety ordery. Ordery na piersiach i w szafie, a nawet w szufladzie...
509. Pióro, te do pisania, maczane w kałamarzu, ze stalówką na krzyżyk...
510. Mamusia z Piotrusiem, a Piotruś z Maciusiem, poszli trzymając się za rączki do parku...
511. Radio do słuchania, różni się wielce od radia do oglądania, bo radio do oglądania...
512. Qui in adulterio fuerit deprehensus capite plecitur...
513. Jestem zawziętym, namiętnym i zajadłym moczymordą. ...
514. Mogę napisać tylko kilkanaście słów, może dziesiąt, gdyż mam maleńki kawałeczek kartki...
515. Kleszcz, wrzeszcz i mieszcz, są to zupełnie nie zależne słowa, o odrębnym znaczeniu...
516. Wstałem rano z łóżka, a tu patrzę, noga odjęta dłoniom, nos na karb, a w ogóle, głowa moja ...
517. Dwuszereg wstąp! ...
518. Ziemia zadrżała, uniósł się tuman kurzu, a tramwaj wpadł do rowu, wywracając stragany...
519. Zrobiłem sobie zastrzyk na wydatniejszą grubość nosa, połysk włosów, przejrzyste spojrzenie...
520. Wyobraź sobie Józiu, że zimą noszę czapkę, żeby było mi ciepło w uszy. Spodnie, mało tego..
521. Zapytuję, czym różni się wisielec, czy to samobójca, czy to ofiara niecnych poczynań...
522. Zastanawiam się niebagatelne, czy w tym roku wystąpić w Paryżu na Aut de Cuture,...
523. Kochani, jest coś na rzeczy...
524. Wczoraj wieczorem zauważyłem, że ktoś mnie podmienił...
525. Kawa czarna pachnąca aromatem...
526. Dzisiaj rano padał złoty deszcz, a po deszczu zjadłem srebrne śniadanie...
527. Mokro, bo leje, oj pada i pada deszcz, a w tym deszczu..
528. Jeden kilogram cukru, dwunastu obłych i śliskich, pęto kaszanki ..
529. Nałożyłem kamizelkę kuloodporną i udałem się na żaby, gdyż chciałem je przywieść...
530. To jest moje fatum, odjęte mym myślom i czynom oraz codziennemu zachowaniu w czystości o...
531. Kozy europejskie noszą na nogach kopytka, żeby Jaś Długo Szyk widział je i wiedział ...
532. Całe życie, za Andrzejem E., kroczyła krok w krok, pompa ssąco-tłocząca, pozostawiając ...
533. Co rano wybieram się na brzeg Bałtyku, w poszukiwaniu topielic, które fale morskie ...
534. Pękaty pies, na krótkich nogach, z zawiniętym ogonem, taki zwykły piesek podwórzowy...
535. Zaokrąglić koło, to tak jak chwycić pana Boga za nogi. Zarówno jedno nie możliwe...
536. Przepastna kabza brzęczących monet u pasa, a do pasa skórzana kurtka na zamek ...
537. Zamknij okno, bo wieje, a wiatr to nic innego, tylko bardziej...
538. Barania głowa, jest niczym tobołek na książki uczone w piśmie i w mowie..
539. -Widzieliwata Weskupa....
540. Zapluty karzeł reakcji, najpierw wytarł wierzchem dłoni ślinę z ust, a jako, że był małego wzrostu...
541. Pierwszego piątego, w narożnej kamienicy secesyjnej, urodził się mieszaniec...
542. Bartuś z Józiem i panem Władziem obsiedli płot, który od samego początku krytykowali zawzięcie...
543. Dla mnie i dla mego lustra oczywistą sprawą jest to...
544. Na okrzyk. -Człowieku, usuń się, bo jedzie pociąg!! ...
545. Zobaczyłem go z daleka, jak szedł wąską drogą od strony wzgórza...
546. Byty na zakrętkę, z napinaczami, czy na sznurowadła, które kupić? ...
547. Poddałem się operacji wymiany zastawek, w mej sfatygowanej trzustce...
548. Niby malec, a niby coś. Jakieś takie, między świeżorodem a Wisłoujściem....
549. Wylazła mucha z mojej zupy pomidorowej, stanęła okrakiem na brzegu talerza...
550. Pięćset czterdzieste ósme opowiadanie, proszę potraktować...

551. Groch z kapustą patrzył na guzik z pętelką, który odwrotnie, bacznie przyglądał...
552. -Uważaj na zupę grochową, bo zupa ta jest niecna i zdradziecka...

553. Maciejowy kot jest kotem nie subordynowanym, wielce nie subordynowanym...
554. Od czasu do czasu bywam głodny, więc idę do sklepu...
555. Kokos Palme rodzi słodkie i soczyste owoce, nazwane kokosami...

556. Wstaję codziennie rano, o godzinie szóstej trzydzieści, myje uszy...

557. Mokro im, mokro im w spodniach, gdyż mokro im w kroku, a krok wszyscy mamy...

558. Jeżeli pragniesz stać się osobą medialną, to radzę ci powtórzyć podobny schemat zachowania...

559. Zwierzęta, ptaszęta, kurzęta, kaczęta i tak nasza piosenka została zaczęta...
560. Jeżeli na obiad zjadłem trzy zupy, a nie zjadłem ani drugiego, ani deseru, to po obiedzie...
561. Jaś spożywał makaron w ten sposób, że dół makaronu wsuwał do otwartych ust...
562. Krak zabił Smoka Wawelskiego.
563. Owca ma przezroczyste i wodniste oczy, jak ja, kiedy przepływa przeze mnie rzeka...
564. Nawet najdłuższa kiełbasa na świecie ma dwa końce...
565. Mokry kapelusz i parasol, bywa podczas deszczu. Mokry nos znamy w czasie kataru...
566. Wiśnia w kompocie, a w wiśni pestka...
567. Opowiadanie zaczęło się nagle, gwałtownie, więc bohater tego opowiadania,...
568. Od strony bieguna północnego toczy się wielki kamień...
569. Skończyłem sześć uniwersytetów, poznałem osiem języków obcych...
570. Nie ma kobiet w autobusie, wiwat kawalerski stan!...
571. Mandarynkę, jako owoc smaczny, słodki i zdrowy zaproponujmy grzecznemu dziecku
572. Brodzę sobie bosymi nogami brzegiem Bałtyku, wśród meduz, fląder łownych
573. Chory jestem na trzustkę, a nie na wątrobę i proszę nie leczyć mi pleców.
574. Już był w ogródku, już prawie witał się z gąską, ale zorientował się szybko, że nie może dojść...

575. Poproszę to co zawsze. Proszę mięso z nieżywej krowy, najlepiej na słodko, barszcz z uszami
576. Jeżeli ci za ciepło, zdejmij czapkę. Jeśli nie jesteś wstydliwy, spuść spodni ...
577. Zdzicha Kokosowa, nazywana na osiedlu wielkopłytowym dużego miasta...

578. Nałożyłem na nogi półbuty, na ramiona paltot i udałem się za róg do najbliższego optyka...
579. Kapitan jednostki pływającej po Bałtyku, jednostki żelaznej, wielotonowej, wydał polecenie ...
580. Joachim z Przedbabilonu wymyślił koło i wyjaśnił i przedbabilończykom jak nim kręcić...
581. Podaję równanie matematyczne, którego rozwiązanie proszę przesłać mi e-mailem...
582. Mind your own business, czyli pilnuj swego nosa, bo nos jest dla ciebie bardzo cenną rzeczą
583. Wstałem rano z łóżka, siadłem przed lustrem i tak spędziłem czas do południa...
584. W czwartek Maciuś użalał mi się, że ma lewą nogę krótszą od prawej. ...
585. Truskawka ogrodowa i przydomowa, jest dużo mniejsza od mnie i ma mniejszy rozumek...
586. A rzeka płynie i płynie. Jak długo może ona tak płynąć bez ustanku, bez wytchnienia...
587. Zamknąłem na klucz drzwi i wyszedłem na ulicę, żeby na dzisiaj oglądnąć sobie wreszcie świat....
588. Do restauracji weszło ich trzech, Kuba, Jakub i Michał. Ubrani byli w kożuchy, a każdy z nich dzierżył...
589. Jaś siedział przy stole i łyżką, z talerza, siorpał zupę grochową....
590. We wtorek miałem za długie paznokcie, jak na ten dzień tygodnia, ...
591. W restauracji siadam miękko na krześle, bo mam tłustą pupę..
592. Mama wiotka, tatuś wiotki, po dwa kotki, cztery ciotki. Wanna pełna wody, zimnej wody...
593. Werny chora i Zosia chora przebywali we wspólnym szpitalu, ba, leżeli w jednym łóżku,...
594. Ludy plemion Polan, a szczególnie ich książe, posiadali nogi do kolan...
595. Skończyłem zupę kwaśną. Został talerz pusty, z łyżką w środku i mokrą muchą....
596. Millenium Polski to tak jak byśmy ułożyli dziesięciu Solskich ...
597. - Dobranoc Róziu....
598. Pragnę przytoczyć Horacego, bo tak dyktuje mi chwila...
599. Na mokradłach Babiej Góry, Komisja Bagienna znalazła rozczłonkowane ciało Wojciecha..
600 . Jest dzień dwudziestego drugiego lipca, czyli niebagatelna rocznica. Jan ze Zdzichem...
601. Jestem człowiekiem bardzo starym, ale wciąż indywidualistą i krzeczakiem...
602. Siedzę w bawełnianym fotelu, przy stoliku do brydża, na którym zamiast asa kier...
603. Zapis chwili....
604. Czym różni się Józwa, ten Józwa, który posiada dwie ręce i dwie nogi, od krzesła ...
605. Niedźwiedź brunatny, przywędrował z dalekich Bieszczad, na tereny skalistych i ...
606. Coś tam w dole studni, od rana dziś dudni. ...
607. Są wśród nas psy groźne, potocznie nazwane złymi psami i dobre, zwane pudelkami....
608. Pan Tadzio smaruje swój chleb masłem na gładko, tak jakby szpachlował kromkę chleba...
609. Na dworze hula wiatr, a zamieć śnieżna chwyciła się wiatru w pół i tak razem hulają..
610 . Podsłuchałem, że Jaś Jagoda ma olbrzymie uszy, ale potem okazało się...
611. Okrągłe od płaskiego wielce się różni. Weźmy na ten przykład koło...
612. Podwoić swoje pieniądze, to znaczy wzbogacić się! ...
613. - Proszę wysokiej komisji jak on logicznie rozumuje....
614. Przeciąg, a psik i pstryk ...
615. Carmen Zosia Balcerwadicz, jak samo imię wskazuje, ma skórę czerwoną...
616 . Wyjąłem sobie lewe oko, które w czterdziestym czwartym wybiła i hitlerowska kula...
617 . Wciąż noszę z sobą drabinę. Jeżeli chcę się napić wódki i upaść do samego dna...
618 . Jeżeli nie wierzysz w dwudziesty pierwszy wiek, odkręć żarówkę i wsadź do oprawki...
619. Do wypłukiwania wielkich stóp musisz wlać do wanny wodę po sam brzeg....
620. Zamki budowaliśmy na wzgórzach, a domki stawiamy w kotlinach, obłastnych okienno...
621. Waldemar miele w warzelni mlecznej /vel masłowej, mleko, aż powstanie mu masło...

622. Makówka ma główkę i ja mam główkę. Moja główka jest obrośnięta włosami...
623. -Barzy Badół tak się jarzy co wieczór i przez noc całą, że miejscowi...

624. Nałożyć paltot, wzuć buty, szyję owinąć szariczkiem, nałożyć czapeczkę na głowę...
625. Mors, którego poznał ongiś Amundsen i inni tajemni polarnicy oraz dzieci...
626. Kelner w białym półkitlu kłania się nisko, a my składamy zamówienie...

627. Gdy jabłka przekrojone są na krzyż, wtedy dziewczyny patrzą na nas krzywo...

628. Martwica rąk i nóg nie pozwala nam na strzepnięcie natrętnej muchy z czubka nosa...

629. Jak makiem zasiał, cisza. Twarze kamienne, stalowy wzrok utkwiony na wprost...

630. Pierwszy motłoch zagina to co jeszcze przed chwilą było wręcz proste i chichocze z tego powodu...
631. Aleksyj Aleksejewicz Łazarienko, w zabłoconych butach, zakurzonym hełmie...
632. Ruski panienka...
633. Wchodzenie w nieprzewidywalny zakręt myślowy i gwałtowne, wydawałoby się stukanie...
634. Jaś zanurzył się w falach Bałtyku, żeby ciałem dotknąć flądrę...
635. - Koreczek mnie męczy, panie Andrzeju. ...
636. Meble mahoniowe i sosnowe poustawiane na krzyż...
637. Maszyna rolnicza rozpędziła się, żeby dostarczyć nam większą ilość ziemniaków...

638. Wanna, kamienna wanna, jaką używali do swawolnych kąpieli starożytni Rzymianie
639. Doktor Mabuze ma oczy duze i patrzy nimi na nas z za ścian, a nocą z okien i z za firanki
640. W rodzinie kozłów uroglonych, które na co dzień dawały koźle mleko, w zagrodzie ...

641. Mostalala vobis, to tak jakby uczynić zryw i okrążać dalej i dalej, aż do skutku białego...
642. Czym prędzej zapisałem się do Zet Em Pe, czyli Związku Młodzieży Polskiej, po to, żeby jestem,...
643. Okrążyć świnię różową, o rzadkiej szczecinie, różowych małych oczkach...
644. Spadła ziemia na ciało i zapachniała jak ciemny las i cóż pozostało z generała Balthera...
645. Nie dziwiłbym się, gdybyś spotkał mnie w autobusie w samych skarpetach
646. Hitlerowcy wymyślili do swojego pistoletu bojowego "Parabellum", ...
647. Łazi, łazi, łazi i nie może wyłazić do końca....
648. Zmarszczki na moim czole, są wynikiem tego, że wciąż się borykam od rana do wieczora...
649. Siekiera, motyka, bimber, szklanka, są to hasła i atrybuty negatywów...
650. Radykałowie w Izbie Wytrzeźwień , żądają obfitego śniadanka, czyli jajecznicy na boczku....
651. Co Jan zrobił najlepszego. Czy on na głowę upadł?...
652. Przestraszyłem się kozy wolno stojącej na polu trawiastym, imienia Marcelego Nowotki....
653. Dlaczego gwiżdżę na dwóch palcach, od poniedziałku do piątku...
654. Odżywiam się regularnie i zdrowo, więc zdrów jestem jak kałamarz świeżo napełniony atramentem...
655. Idź złoto do złota, a miód do pszczół. Albo odwrotnie, jak kto chce, niech pszczoły idą do miodu...
656. Dobry makaron, jest długości rękawa męskiej marynarki, czyli inaczej mówiąc odzianej ręki...
657. Mak jest mniejszy od makówki, a makówka jest mniejsza od mojej głowy...
658. Człowiek przebity bagnetem, lub innym ostrym narzędziem....
659. Zgrabna panienka...
660. Łomonosow spiętrza, spiętrza i spiętrza swoją twarz, żeby mógł łamać nos swój....
661. Ojciec mój Jakub, przekazał swego plemnika pochwie matki mojej...
662 . Jak pięknie gra na swych strunach, ten słowik bogaty w malowane pióra...
663. Ogrodnik podlewa bławaty, gruszowe drzewa i słoneczne rzodkiewki...
664. Moje DNA, czyli Feliksa Ch. jest identyczne z tym, jakie posiadał mój dziadek Feliks Ch...
665. Jeżeli pożyczyłeś od znajomego, lub z biblioteki książkę...
666 . Osiągnąłem diabelską cyfrę.....
667. Obrazić i uciec. Zbluzgać i uciec. Huknąć i uciec. Spojrzeć wzrokiem kozim i uciec...
668. Wypiłem szklankę kwasu solnego, i nie powiem, trochę zaczął boleć mnie brzuch...
669. Kura bez piór, ale za to z dziobem i grdyką, wsadzona do garnka z wodą...
670. Dawno temu pisałem o bąku, którego żoną jest pszczoła, jak też o stolarzu....
671. Zbrodnia to niesłychana, kura zabiła swego pana...
672. Olgerd z Myśliborza, opuścił salonik, w którym siedzieli zaproszeni goście..
673. Od myszy Łubianki ciągnie się dodatkowy, ponad mysi smrodek...
674. Katar z nosa, z nozdrzy i dziurek od nosa, a także z otworów zainstalowanych z twarzy...
675. Na co dzień odżywiam się pizzą na wynos, wielką ilością machorkowych papierosów...
676. Muszę zamieść korek z dna podłogi. Butelka mi się rozbiła....
677. Da liegt der Hund begraben. ...
678. Brzęczy mucha, brzęczy, w pobliżu poręczy. ...
679. Now smoking- rzekł Jan. ...
680. Ty jesteś wdowa pocztowa i nie boli cię głowa, ta wdowa...
681. Mlaskać i kichać nie wypada, przy wąchaniu i siorpaniu zupy obiadowej w dalekim...
682. Przepraszam was wszystkich, moi drodzy współuczestnicy tramwajowych ....
683. Okulary o piętnastu dioptriach do tyłu oraz włosiennica na głowie, w uszach i nosie...
684. Hrabia, wal go dechą. Wal go w samą potylicę, tak mocno i z taką determinacją, żeby hrabia padł jak długi...

685. Jan Ptaszon Wrablewski, gminny masarnik, utoczył najdłuższą kiełbasę na świecie...
686. -Są kraje, które znienacka napadają na inne kraje, w tym i nasze...

687. Czym różni się Marszałek Wojsk Polskich Konstanty Rokossowski...
688. Małpa, ta zoologowa, tańczy na wrotkach...
689. Zgłosiło się trzech (3) silnych mężczyzn z dwoma (2) siekierami...

690. Są różne ludzie i ludziska, mój panie, weźmy na ten przykład takiego chorego Józia...

Guestbook
news Biography & reviews
Graphics - metal Drawings Paintings The soft processor - postcards Stories Formal notebook.